Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skolan i Paradiset, Västra Bökhult

Ett nytt beslut har fattats gällande uppförandet av skolan i Västra Bökhult. Behovet av en ny skola för elever från förskola till åk 6 i området är stort. Då uppförandet av skolan har blivit överklagat till högsta förvaltningsdomstolen, och det finns en hög risk att skolan kan bli ännu mer försenad, har idag beslut fattats av kommunfullmäktige att bygga och äga skolan i kommunal regi.

Vad händer nu

Efter dagens beslut i fullmäktige, 25 november, påbörjas arbetet med upphandling av byggentreprenad. Beslut om tilldelning behöver ske innan sommaren 2020 för att byggnation av planerad skola ska kunna påbörjas senast hösten 2020. Skolan behöver stå klar för att tas i bruk i augusti 2022.

Detta har hänt

2019-11-15 Kommunfullmäktige Älmhults kommun beslutar att bygga och äga skolan i kommunal regi.

2019-11-15 Alliansen i Älmhults kommun meddelar att de kommer föreslå kommunfullmäktige att bygga och äga skolan i kommunal regi. Länk till annan webbplats.

2019-11-05 Kammarrättens beslut överklagat till högsta förvaltningsdomstolen. Länk till annan webbplats.

2019-10-08 Kammarrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet Länk till annan webbplats.

2019-09-26 Förvaltningsrättens dom överklagas till Kammarrätten i Jönköping Länk till annan webbplats.

2019-09-02 Överklagandet i förvaltningsrätten avslås Länk till annan webbplats.

2019-08-30 Kommunen informerar om ärendets gång Länk till annan webbplats.

2019-07-23 Förvaltningsrätten tar mot överklagandet mot beslutet.

2019-06-24 Kommunfullmäktige beslutar att byggentreprenad ska upphandlas för ny F-6 skola i Paradiset etapp 3 och att denna byggentreprenad ska överlåtas till extern byggherre, Bonovum AB. Kommunfullmäktige beslutar även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att godkänna och underteckna hyresavtalet.

2019-04-06 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med planeringsavdelningens tjänstemannaförslag.

2019-03-26 På kommunstyrelsens arbetsutskott informerar kommunchef, utvecklingschef, tekniska chef, ekonomichef och utbildningschef om tillvägagångssätt gällande ägandeformer och struktur för skollokaler i Västra Bökhult.

2019-03-05 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen förprojektera och ta fram ett upphandlingsunderlag till uppförande av ny F-6 skola på Paradiset. Beslutet hanterades i KF 27/5.

2019-01-15 Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en styrgrupp för det fortsatta arbetet med ny skola i Västra Bökhult. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter att ingå i styrgruppen: Sonja Emilsson (M), Mattias Lindqvist (S), Tekniska nämnden och utbildningsnämnden utser två ledamöter vardera till styrgruppen.

2018-12-21 Avsiktsförklaring skrivs med Bonovum Samhällsfastigheter AB

2018-11-27 initierar planeringsavdelningen ett ärende till kommunstyrelsen om att ny skola F-6 behöver stå klar att tas i bruk till höstterminen 2021.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen