Rök- och trafikstörningar i centrum vecka 44 2015

I samband med planeringen av ombyggnad i centrum håller VA-avdelningen på att gå igenom VA-ledningar. Under vecka 44 2015 kommer Pollex AB, på uppdrag av Älmhults kommun, att genomföra en kontroll av dagvattenanslutningar. Kontrollen genomförs med hjälp rök som förs in i ledningsnätet. Det kan därför ryka en del runt om i centrum.

Under arbetets gång kommer det bli trafikstörningar längs med norra och södra Esplanaden och kringliggande gator. Välj därför gärna en annan väg.

Frågor?

Frågor om arbetet besvaras i första hand av Pollex tfn 0705-98 42 29 eller 0705-98 30 47.

Kontaktperson Älmhults kommun:
Magnus Holmqvist tfn 0476-55 193 eller magnus.holmqvist@almhult.se


Nyhet
Publicerad: