Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Resultaten från Älmhults kommuns medarbetarenkät 2017 är klara:
Hög motivation bland medarbetarna

Resultaten för kommunens medarbetarundersökning, som genomfördes i november 2017, presenteras den här veckan. Undersökningen visar att medarbetarna generellt är nöjda med sin arbetssituation och att de allra flesta känner motivation för arbetet.

Jämfört med medarbetarstudierna från 2013 och 2015 så är resultaten relativt stabila. Det har inte skett några större förändringar totalt men resultaten varierar mellan förvaltningar och enheter på olika områden. Av de 1515 medarbetare, som haft möjlighet att svara har 1127 besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 72 procent. För att få svara måste man ha varit anställd i minst tre månader.

Personalchefen Ingela Hjelte har tagit del av årets resultat.

– Jag tycker överlag att det ser bra ut men självklart finns det områden där vi behöver arbeta med förbättringar. Syftet med att vi gör den här undersökningen är att chefer och medarbetare ska kunna använda resultaten som ett stöd i sitt förbättringsarbete, säger hon.

Motiverade medarbetare

Resultatet för kommunen som helhet visar att medarbetarna generellt sett är nöjda med sin arbetssituation. Som exempel kan nämnas att 89 procent uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter och 91 procent tycker att deras arbete är meningsfullt. Vid en jämförelse med andra kommuner på frågor som är kopplade till ”nöjd medarbetare” ligger vårt resultat strax över medelvärdet, vilket det även gjorde vid förra mätningen.

Motivationen bland medarbetarna är överlag hög och ligger på samma värde som jämförelsetalet i andra organisationer. Av medarbetarna uppger endast 11 procent att de inte är helt nöjda med sin arbetssituation. Resultatet för medarbetarnas syn på ledarskapet ligger något bättre än i andra organisationer.

Tydliga uppdrag och mål

Alla medarbetare i kommunen ska ha tydliga uppdragsbeskrivningar och resultatet visar att 80 procent tycker att de har det. Hela 87 procent uppger att de känner till verksamhetens mål. I likhet med den förra mätningen upplever många medarbetare att de har en hög arbetsbelastning. Uppdragen känns krävande och tiden för återhämtning finns inte riktigt.

Kränkande särbehandling

Av samtliga svarande uppger 4 procent att de vid ett flertal tillfällen har varit utsatta för någon typ av kränkande särbehandling i arbetet medan 16 procent uppger att de har varit det vid något enstaka tillfälle. Den som utsatt personen för kränkande särbehandling kan vara en medarbetare eller chef men också en brukare, klient eller besökare.

Av samtliga som besvarat enkäten uppger fyra personer att de någon gång varit utsatta för sexuella trakasserier.

– Dessa siffror är inte höga om vi jämför med andra men samtidigt ska vi inte acceptera att någon blir kränkt över huvud taget så målet här är att inga av våra medarbetare ska utsättas för kränkande särbehandling. Vi måste ständigt arbeta med vår värdegrund och hur vi behandlar varandra, menar Ingela Hjelte.

Vad undersöks?

Studien är indelad i flera olika områden med frågor som bland annat handlar om nöjdhet med arbetet, synen på sitt eget arbete, arbetssituation och ledarskapet men också synen på Älmhults kommun som arbetsgivare. Det finns också frågor som behandlar om man varit utsatt för kränkande särbehandling, hot eller våld. Liknande studier i andra organisationer gör att vi kan få jämförelsetal om hur vi ligger till på en nationell nivå.

Ta del av undersökningen här. Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB)

Nyhet
Publicerad:
Till toppen