Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Positivt resultat för Älmhults kommun

Älmhults kommuns bokslut visar ett överskott på 57,4 miljoner kronor, vilket är 50,3 miljoner kronor bättre än budget. Ökat skatteunderlag och statsbidrag, nämndernas resultat och finansnetto, ränteintäkter minus räntekostnader, har bidragit till det positiva resultatet.

– Årsredovisningen visar på ett oväntat stort resultat för 2018. Det är bra och ger oss ökat handlingsutrymme för kommande beslut. Samtidigt krävs förbättringar av våra analyser så att vi i framtiden kan få mer relevanta prognoser, vilket underlättar för politikerna att fatta rätt beslut kring kommunens ekonomi, säger Elizabeth Peltola, kommunalråd.

Nämnderna redovisar ett överskott på 9,4 miljoner kronor mot beslutad budget. Tre av sju nämnder visar överskott: utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och byggnämnden. Fyra nämnder genererar underskott.

Under 2018 uppgick kommunens investeringar till 163,2 miljoner kronor.

Fortsatt positiv tillväxt

Älmhults kommun har en positiv tillväxt. Antalet invånare ökade under året med 420 personer fram till december 2018, då antalet invånare var 17 568, en ökning med 2,4 procent. Den övergripande målsättningen är att växa med minst 1 procent varje år, vilket alltså överskreds.

– Det är roligt att se att Älmhults kommun fortsätter att växa! Vi har en väldigt stark arbetsmarknad med företag som rekryterar. Detta bidrar till att det ständigt pågår ett intensivt arbete med att bygga fler bostäder för att fler ska kunna flytta till vår kommun, säger Elizabeth Peltola, kommunalråd.

Befolkningsutvecklingen har haft en stor påverkan framför allt inom utbildningsnämndens verksamheter men även kommunstyrelsens kostverksamhet. Det rör exempelvis personalrekrytering och lokalbehov.

En ökad befolkning gör det möjligt för kommunen att satsa mer och göra nya investeringar. För 2018 satte kommunfullmäktige ett mål att överskottet skulle vara minst 1 procent. Detta mål har nåtts med god marginal. Fullmäktige har beslut om nya finansiella mål från och med 2018. Skatteintäkterna behöver öka mer än kostnaderna för att kommunen ska kunna få ett positivt resultat. Överskottet behövs för att möta kommande behov av investeringar och för att kunna hantera att resultatet varierar i framtiden.

I april tar kommunfullmäktige beslut om Älmhult kommuns årsredovisning. Den innehåller en djupare analys och beskrivning av 2018 års verksamhet

Urval av viktiga händelser under 2018

  • Arbetet med en ny stadsdel i Älmhult har påbörjats. Västra Bökhult, etapp 1, är färdigställt och byggnationen av bostäder fortsätter.
  • Södra Småland Avfall och Miljö AB (SSAM), det gemensamma avfallsbolaget för Lessebo, Tingsryd, Markaryd, Växjö och Älmhult startade vid årsskiftet.
  • Älmhultsfestivalen i ny tappning – förlagd i centrum och gratis för alla.
  • Turistinformationen har etablerat InfoPoints och en attraktivare webbplats som nu når fler besökare.
  • Smålandsidrotten utsåg Älmhult till "Årets idrotts-kommun".
  • Elmeskolan och Elmehallen invigdes.
  • Älmhults kommuns hedersmedborgare Ingvar Kamprad avled i januari.
  • Individ- och familjeomsorgen flyttade till nya lokaler på Gotthardsgatan under hösten.
  • Riksdags-, landstings- och kommunalval genomfördes.
  • Första spadtaget – Älmhults nya vattenverk.
Nyhet
Publicerad:
Till toppen