Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Positivt resultat för Älmhults kommun

Älmhults kommuns preliminära bokslut för 2017 visar ett positivt resultat på 33,2 miljoner kronor. Det är 23,8 miljoner kronor mer än vad ursprungligen var budgeterat och 38,1 miljoner kronor bättre än den reviderade budgeten.

God budgetdisciplin, ökat skatteunderlag och bättre så kallat finansnetto (ränteintäkter minus räntekostnader) har bidragit till det positiva resultatet. Social­nämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden visar de största överskotten.

Älmhults kommun har en positiv tillväxt. Antalet invånare ökade under året med 512 personer fram till den 1 november, då antalet invånare var 17 130. Den övergripande målsättningen är att växa med minst 1 procent varje år, vilket alltså överskreds med råge.

Ökad befolkning

Befolkningsutvecklingen har haft en stor påverkan på framför allt tekniska förvaltningens kostverksamhet och inom utbildnings­nämndens verksamheter. Det rör exempelvis personalrekrytering och lokalbehov.

En ökad befolkning gör det möjligt för kommunen att satsa mer och göra nya investeringar. För 2017 satte kommunfullmäktige ett mål att överskottet skulle vara minst 1 procent, vilket motsvarar 8,8 miljoner kronor. Även detta mål har nåtts med god marginal. Fullmäktige har beslut om nya finansiella mål från och med 2018. Skatteintäkterna behöver öka mer än kostnaderna för att kommunen ska kunna få ett positivt resultat. Överskottet behövs för att möta kommande behov av investeringar och för att kunna hantera att resultatet varierar i framtiden.

- Kommunen gör ett väldigt bra resultat även i år och det är viktigt för att minska vårt behov av att låna pengar till de investeringar vi har framför oss, säger Älmhults kommunalråd Eva Ballovarre. Det är ett hårt arbete från verksamheterna som bidrar till ett bra resultat samtidigt som vi åter igen slår ett befolkningsrekord. Detta leder till att skatteintäkterna ökar. Vår ekonomi går bra, men jag ser samtidigt att vi har stora utmaningar när det gäller att öka resultaten i våra skolor och det jobbar vi just nu hårt med.

Resultatet för nämnderna i korthet:

  • Socialnämnden visar på ett överskott med 8,9 miljoner kronor. Det beror främst på ett minskat antal hemtjänsttimmar och att avvecklingen av Pehr Hörbergsgården har gått fortare än planerat. Överskottet beror även på ökade statsbidrag och på åtgärder som minskar kostnaderna, exempelvis vilka inköp som görs.
  • Utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse mot budget med 5,6 miljoner kronor. Fullmäktige beslutade i maj om tilläggsbudget motsvarande 6,7 mkr. Dessa har inte kunnat förbrukas i den omfattning som var tänkt, delvis på grund av eftersläpning i personalrekryteringar.
  • Kultur- och fritidsnämnden visar en positiv budgetavvikelse med 1,5 miljoner kronor. Överskottet beror på högre intäkter, i form av statsbidrag, än förväntat och att verksamhetsutvecklingen i viss mån har begränsats av lokalsituationen.

Tekniska förvaltningens kostverksamhet visar ett underskott på 2,2 miljoner kronor till följd av befolkningsökningen. Det pågår ett arbete med ett tydligare resursfördelningssystem som ska leda till en effektiverare styrning av verksamheten. Överförmyndarnämnden och nämnden för familjerätt redovisar underskott gentemot budget. Övriga nämnder visar överskott.

Exempel på viktiga händelser under året:

- Älmhult blev utsett till Årets tillväxtkommun av Arena för tillväxt.

- Befolkningsrekord igen med 17 130 invånare i november månad

- Nyinvigning av Norra Esplanaden

- Premiär för eventet Kulturnatta i oktober

- Investeringar motsvarande 332 miljoner kronor

- Nya finansiella mål sattes, så att kommunen kan möta kommande investeringsbehov

 

Nyhet
Publicerad:
Till toppen