Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ny skola i Bökhult – beslut överklagat

Älmhults kommun växer och snart är vi över 18 000 invånare. Tillväxten i Älmhult består till stor del av familjer och unga människor som vill flytta hit. För att skapa förutsättningar för nya och gamla invånare behöver kommunen möjliggöra för nya bostäder och plats för barn på förskola, skola och fritids.

Vy över platsen för Paradiset och Västra Bökhults nya skola.

Här ska skolan i Paradiset och Västra Bökhult byggas.

Planeringen av nya områden i Älmhults kommun sker med lång framförhållning. I dagsläget arbetar vi med projekt upp till 12 år in i framtiden. Under de senare åren har Älmhults kommun fått flera nya bostadsområden färdigställda, ett av dem är området Paradiset/Västra Bökhult, där inflyttning är påbörjad. Det finns ett kommande behov av en ny skola i området för cirka 800 barn i åldrarna från förskoleklass till årskurs sex.

Olika alternativ till byggnation

Kommunen har under hösten 2018 berett ärendet om den nya skolan och fokuserat på fyra olika sätt att göra det på

• Byggnation i kommunal regi.
• Byggentreprenad upphandlas av kommunen för att sedan överlåtas till fastighetsförvaltare och kommunen går in som hyresgäst.
• Själva hyreskontraktet upphandlas, så kallad hyresvärdsupphandling.
• Externt ägande samt extern drift av verksamheten (friskola)

Flera tjänstemän inom kommunledningsförvaltningen har varit delaktiga i att ta fram olika underlag så att kommunstyrelsen kan fatta ett beslut. Tjänstemännen har konstaterat att det finns för- och nackdelar med de olika tillvägagångssätten.

– Det är vanligt att tjänstemän har olika syn på delar i ett ärende, vi har ju olika professioner och därmed olika perspektiv. Dock är det viktigt att ett ärende blir rättssäkert hanterat och att våra politiker ska ha alla fakta på bordet när de fattar ett beslut. Det är kommunchefen som fördelar ärenden för beredning inom tjänstemannaorganisationen och även är ytterst ansvarig för beredning av ärendena till kommunstyrelsen, i detta fall har ärendet beretts av planeringsavdelningen, säger Anders Nyberg, tf. kommunchef.

Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag sedan tidigare att få in fler externa aktörer även inom de samhällsnyttiga verksamhetsområdena, såsom skola och omsorgsverksamhet. Det gäller såväl byggnation och ägande av själva verksamhetslokalerna och även, då det är lämpligt, drift av verksamheterna.

Politiskt beslut och överklagan

Underlagen kring ärendet om skolan har varit tillgängligt för våra politiker inför beslutet. Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade att byggentreprenad ska upphandlas av kommunen för att sedan överlåtas till fastighetsförvaltare (Bonovum AB) och kommunen går in som hyresgäst. Förhandlingar kring hyresavtalet pågår.

Som kommuninvånare kan du överklaga besluten i kommunfullmäktige, vilket är en demokratisk rättighet, därefter är det upp till förvaltningsrätten att besluta om ärendet. Vilket är det som har skett i ärendet om hur skolan ska uppföras.

Just nu inväntar kommunen svar från förvaltningsrätten kring överklagandet som är vägledande för nästa steg. Kommunen har bett dem att få skyndsam hantering, men vi vet inte i dagsläget när vårt ärende hanteras. Behovet av en skola är inte förändrat och nu undersöks möjligheten att bygga tillfälliga paviljonger.

Läs mer om hur kommunen fattar beslut på almhult.se/hurbeslutfattas

Tidslinje

I budget 2019-2021 finns 150 mkr avsatt för en investering av skola i Bökhult, planerat under år 2021.

2018-11-27 initierar planeringsavdelningen ett ärende till kommunstyrelsen om att ny skola F-6 behöver stå klar att tas i bruk till höstterminen 2021.

2018-12-21 Avsiktsförklaring skrivs med Bonovum Samhällsfastigheter AB

2019-01-15 Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en styrgrupp för det fortsatta arbetet med ny skola i Västra Bökhult. Kommunstyrelsen utser följande ledamöter att ingå i styrgruppen: Sonja Emilsson (M),
Mattias Lindqvist (S), Tekniska nämnden och utbildningsnämnden utser två ledamöter vardera till styrgruppen.

2019-03-05 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen förprojektera och ta fram ett upphandlingsunderlag till uppförande av ny F-6 skola på Paradiset. Beslutet hanterades i KF 27/5.

2019-03-26 På kommunstyrelsens arbetsutskott informerar kommunchef, utvecklingschef, tekniska chef, ekonomichef och utbildningschef om tillvägagångssätt gällande ägandeformer och struktur för skollokaler i Västra Bökhult.

2019-04-06 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med planeringsavdelningens tjänstemannaförslag.

2019-06-24 Kommunfullmäktige beslutar att byggentreprenad ska upphandlas för ny F-6 skola i Paradiset etapp 3 och att denna byggentreprenad ska överlåtas till extern byggherre, Bonovum AB. Kommunfullmäktige beslutar även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att godkänna och underteckna hyresavtalet.

2019-07-23 Förvaltningsrätten tar mot överklagandet.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen