Nu bygger vi överföringsledningar från väg 120 till Älmhults vattenverk

Arbetet med att bredda och förstärka väg 120 pågår för fullt och i samband med detta arbete pågår även ett stort vatten- och avloppsprojekt. Fortsättningen på detta ledningsprojekt från väg 120 till Älmhults vattenverk har nu påbörjats.

Älmhults vattenförsörjning utgår idag ifrån Möckeln. Som ett led i att säkra vattenförsörjningen för framtiden har Älmhults kommun beslutat att bygga en ytterligare intagspunkt i Delary, Helge å. Byggnationen består förutom ledningen för råvatten även ledningar för renvatten och spillvatten mellan Delary och Älmhult.

Just nu pågår arbetet med överföringsledningarna vid Gotthards gata, Älmhults vattenverk. Etappen mellan väg 120 och Älmhults vattenverk utförs av Älmby Entreprenad AB och beräknas pågå fram till årsskiftet.

Störningar under byggtiden

Under byggnationen kommer vissa trafikstörningar att uppstå längs Gotthards gata samt vid korsningen Ljungbyvägen/Paradisvägen. Genomfartstrafik kommer att vara tillåten men med viss begränsning av framkomligheten.

Vi kommer i möjligaste mån att undvika störningar i vattendistributionen och vi ber om er förståelse för eventuella störningar i form av buller från arbetsmaskiner under byggperioden.

 

Nyhet
Publicerad: