”Kvalitet i Korthet” visar flera positiva resultat men också områden som kan förbättras i Älmhults kommun 

Både vad gäller resultaten i skolan och inom äldreomsorgens särskilda boenden har kommunens resultat förbättrats sedan förra mätningen. Elevernas resultat på de nationella proven har stärkts i både årskurs tre och sex och ligger nu över riksgenomsnittet. På gymnasienivå är det fler elever som tar gymnasieexamen, vilket är bättre än riksgenomsnittet. Inom äldreomsorgen har vi en högre brukarnöjdhet än genomsnittskommunen inom såväl våra äldreboenden som hemtjänsten.


2015 års undersökning Kvalitet i Korthet har nu publicerats och det finns flera intressanta resultat att ta del av.

– Kvalitet i Korthet är en bra undersökning som ger oss värdefull kunskap och en årlig kvalitetsmät­ning av vår verksamhet. Undersökningen ger också våra invånare relevant och saklig information om kommunen. Att kunna visa resultat och jämförelser med kommuner i landet bidrar till öppenhet och dialog mellan oss politiker och kommuninvånarna men också internt i dialogen med våra verksam­heter. Kvalitet i Korthet är ett bra verktyg i vår verksamhetsutveckling, säger Ingemar Almkvist, kommunalråd.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en stor kvalitetsmätning bland landets kommuner. Deltagandet är stort – 2015 deltog cirka 240 av Sveriges 290 kommuner, vilket gör att kommunerna får ett bra jämförelsematerial att använda i sitt kvalitetsarbete.

Kvalitet i Korthet är indelad i fem områden: Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och information, Effektivitet samt Samhällsutveckling.


Hur står sig Älmhult i jämförelse med andra kommuner?

Tillgänglighet

På flera mått ligger Älmhult ungefär på samma värden som riksgenomsnittet men något som verkligen sticker ut är att väntetiden till plats på förskolan är extremt kort i Älmhult. Här får 90 procent (mot riksgenomsnittets 65 procent) plats i förskolan på önskat placeringsdatum.

Väntetiden för att få plats på äldreboende är också kortare i Älmhult än riksgenomsnittet (38 dagar i Älmhult jämfört med riksgenomsnittet som är 57 dagar).

När det gäller öppettider i simhall, på återvinningsstation och bibliotek ligger Älmhult något lägre än riksgenomsnittet, framför allt simhallens öppettider där vi har öppet 14 timmar/vecka mot riksgenomsnittets 26 timmar.

På frågor om tillgänglighet när det gäller e-post och telefon har Älmhults resultat förbättrats och ligger över medelvärdet bland landets kommuner. Andelen som känner att de fått ett gott bemötande uppgår till 81 procent, vilket är lite lägre än genomsnittet i landet.

– Vi är bra på att svara på e-post och i telefon. Resultaten har förbättrats och ligger över genomsnittet. När det gäller bemötande, det vill säga hur vi bemöter våra medborgare i telefon, ligger vi lite lägre. Här behöver vi förbättra oss. En kommun som vill växa måste ge bästa tänkbara service, menar tf. kommunchef Charlotta Kabo Stenberg.


Trygghet, delaktighet och information

Enligt undersökningen är det Älmhults kommuninvånare som känner sig tryggast bland länets kommuner.

Äldre personer med hemtjänst i Älmhult träffar färre vårdare per 14-dagarsperiod än riksgenomsnittet.

Älmhult ligger bra till i den nationella jämförelsen då det kommer till hur bra kommunens information är på hemsidan och hur väl kommunen gör det möjligt för medborgarna att vara delaktiga. 

– Jag känner mig stolt över att Älmhults upplevs som den tryggaste kommunen i länet av medborgarna. Tryggheten är en viktig faktor för att man ska tycka att Älmhult är en bra plats att leva och bo på, säger Ingemar Almkvist, kommunalråd.


Effektivitet

Ett stort lyft har gjorts inom grundskolan när det gäller elevernas resultat på de nationella proven i både årskurs tre och sex och ligger nu över riksgenomsnittet.

Andelen godkända elever på nationella proven i årskurs tre har ökat från 65 procent i fjol till 75 procent i år, vilket är bäst i länet och fem procent över riksgenomsnittet. Även andelen godkända elever på nationella proven i årskurs sex har ökat från 89 procent till 94 procent (medel nationellt är 93 procent).

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan har också ökat med ett par procentenheter och ligger nu på riksgenomsnittet.

När det gäller andelen elever som fullföljer gymnasieskolan ligger Älmhult rejält över genomsnittet för landets kommuner (86,9 procent i Älmhult jämfört med genomsnittet 78,6 procent).

– Resultaten i grundskolan har ökat väsentligt och det är oerhört glädjande. Våra rektorer och pedagoger inom skolan gör ett fantastiskt arbete och de här resultaten visar att vi är på rätt väg. Trenden är positiv både för grundskolan och gymnasieskolan, säger P-O Johansson, grundskolechef och tf. förvaltningschef.

Älmhult ligger över rikssnittet när serviceutbudet i kommunens hemtjänst mäts. Även nöjdheten bland brukarna, vilket är ett viktigt värde, är klart högre än riksgenomsnittet. I genomsnitt är 83 procent av brukarna nöjda med sitt särskilda boende, i Älmhults kommun är 90 procent nöjda. Hela 92 procent är nöjda med sin hemtjänst.

­– Jag gläder mig verkligen över de här resultaten. Det har varit en del turbulens inom äldreomsorgen. Att veta att våra brukare är nöjda är positivt och det allra viktigaste för oss som arbetar med ett tydligt brukarperspektiv, säger Monica Ehnberg, socialchef. 

Serviceutbudet som finns i kommunens LSS-boenden ligger en bra bit över riksgenomsnittet (94 poäng av 100 maxpoäng mot riksgenomsnittets 82 poäng). Vad gäller serviceutbud i våra särskilda boenden når Älmhults kommun inte riktigt upp till snittvärdet (60 poäng av 100 maxpoäng mot riksgenomsnittets 66 poäng). Serviceutbudet inom hemtjänsten ligger högre än riksgenomsnittet (70 poäng av 100 maxpoäng mot riksgenomsnittets 65 poäng).

– Vi ligger bra till här också men behöver fundera på hur vi ska stärka serviceutbudet i våra särskilda boenden. En faktor som drar ner vårt resultat är utbudet av TV-kanaler, där Älmhult inte erbjuder samma utbud som andra kommuner, menar Monica Ehnberg.


Samhällsutveckling

De faktorer som mäts inom området samhällsutveckling är till exempel hur många invånare i åldern 20–64 år som förvärvsarbetar. Älmhult har högst sysselsättningsgrad i länet med sina 82,6 procent och står sig även bra nationellt där siffran är 78,5 procent.

Vi ligger under riksgenomsnittet och lägst i länet för andelen invånare som har försörjningsstöd (3,2 procent i Älmhult, 4,5 procent är riksgenomsnittet).

Älmhults kommun har en stor andel inköpta ekologiska livsmedel jämfört med medelkommunen i Sverige. Av våra inköpta livsmedel är 39 procent ekologiska, vilket kan jämföras med landets genomsnitt som är 25 procent.

Kommunens service till företagen mäts av Statistiska centralbyrån. Där ges en sammanfattande bedömning och betygsindex är 0-100. Genomsnittsbetyget för landets kommuner är 68 medan Älmhult ligger på 72.

Jag tycker att vi ligger bra till men min ambition är att vi ska bli bättre. Företagen är avgörande för kommunens utveckling och de ska få det stöd och den service de kan förvänta sig av oss, säger Eddie Hansson, näringslivsutvecklare.

Älmhult har en del att arbeta vidare på när det gäller hur stor del av hushållsavfallet som återvinns genom materialåtervinning. I Älmhult är det 27 procent (riksgenomsnittet är 39 procent).

­Här har vi förbättrat oss med några procentenheten men vi vill bli betydligt bättre på återvinning. Detta är något vi prioriterar högt just nu och framöver, säger Bengt Pettersson, chef för tekniska förvaltningen.

Av kommunens egna bilar är 56 procent miljöbilar mot genomsnittet för landets kommuner som är 34 procent.


Nyhet
Publicerad: