”Kvalitet i korthet” visar både positiva resultat och områden med förbättringspotential för Älmhult 

Älmhultsborna känner sig trygga jämfört med invånare i andra kommuner och det är en stor andel elever som fullföljer hela sin gymnasieutbildning i Älmhult. Samtidigt sjunker vissa resultat i grundskolan och vi ligger inte i topp när det gäller hur stor andel av hushållsavfallet som återvinns.

2014 års undersökning Kvalitet i korthet har nu släppts och det finns flera intressanta resultat att ta del av.

– Kvalitet i korthet är en bra undersökning som ger oss värdefull kunskap och en årlig kvalitetsmätning av vår verksamhet. Undersökningen ger också våra invånare relevant och saklig information om kommunen. Att kunna visa resultat och jämförelser bidrar till öppenhet och dialog mellan oss politiker och kommuninvånarna men också internt i dialogen med våra verksamheter. Kvalitet i korthet är ett bra verktyg i vår verksamhetsutveckling, säger Ingemar Almkvist, kommunalråd.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en stor kvalitetsmätning bland landets kommuner. Deltagandet är stort – 2014 deltog 225 av Sveriges 290 kommuner, vilket gör att kommunerna får ett bra jämförelsematerial att använda i sitt kvalitetsarbete.

Kvalitet i korthet är indelad i fem områden: Kommunfakta, Tillgänglighet, Trygghet, delaktighet och information, Effektivitet samt Samhällsutveckling.

Hur står sig Älmhult i jämförelse med andra kommuner?

Tillgänglighet

På flera mått ligger Älmhult ungefär på samma värden som riksgenomsnittet men något som verkligen sticker ut är att väntetiden till plats på förskolan är extremt kort i Älmhult. Här får 97 procent (mot riksgenomsnittets 67 procent) plats i förskolan på önskat placeringsdatum.

När det gäller öppettider i simhall, på återvinningsstation och bibliotek ligger Älmhult något lägre än riksgenomsnittet, framför allt simhallens öppettider där vi har öppet 14 timmar/vecka mot riksgenomsnittets 26 timmar.

På frågor om service och bemötande (via e-post och telefon) hamnar Älmhult på medelvärdet bland landets kommuner.

– Vi ligger på genomsnittet men jag är inte nöjd med det. Vår ambition är att vi ska ligga betydligt högre när det gäller service och bemötande. Detta är oerhört viktigt för kommunen och jag kommer att prioritera frågan högt framöver. En kommun som vill växa måste ge bästa tänkbara service, menar kommunchef Tomas Rikse.

Trygghet, delaktighet och information

Enligt undersökningen känner sig Älmhults kommuninvånare tryggast i länet och är något tryggare än riksgenomsnittet, vilket är ett positivt resultat.

Äldre personer med hemtjänst i Älmhult träffar färre vårdare per 14-dagarsperiod än riksgenomsnittet, vilket ger Älmhult länets bästa siffra.

Älmhult ligger också bra till i den nationella jämförelsen då det kommer till hur bra kommunens information är på hemsidan och hur väl kommunen gör det möjligt för medborgarna att vara delaktiga. 

– När det gäller service via vår webbplats har vi hela tiden medborgaren i fokus och vi strävar efter ännu bättre resultat. Införande av e-tjänster för medborgaren är en av flera insatser som kommer att öka vår tillgänglighet och service, säger Malin Blom, kommunikationschef.

Effektivitet

När det gäller antalet planerade inskrivna barn per anställd i förskolan ligger Älmhult något sämre än rikssnittet. Med facit i hand så var det väsentligt färre barn per anställd i Älmhult under förra året än det som planerats (4,2 mot planerade 5,6).

Resultaten i grundskolan var något sämre än rikssnittet och har sjunkit sedan förra mätningen vad gäller nationella prov i årskurs 3 och 6. Även resultaten för niorna är sämre, vilket gör att något färre är behöriga till gymnasieskolan.

– Resultaten i grundskolan har sjunkit något vilket jag ser som en oroväckande signal. Vi ska ha en ett resultat över rikssnittet.. För närvarande analyserar vi orsaker för att snabbt kunna göra kloka satsningar som vänder resultatet i positiv riktning, säger Charlotta Kabo Stenberg, chef för utbildningsförvaltningen.

Gymnasieskolan utmärker sig positivt genom att en betydligt högre andel elever i Älmhult fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år jämfört med genomsnittskommunen (87 procent i Älmhult mot snittvärdet som är 78,3).

– Detta är vi stolta över men vi slår oss absolut inte till ro. Vår ambition är hela tiden att bli bättre, poängterar Charlotta Kabo Stenberg.

Älmhult ligger över rikssnittet när serviceutbudet i kommunens hemtjänst mäts och nöjdheten bland brukarna är högre än riksgenomsnittet. Även serviceutbudet som finns i kommunens LSS-boenden ligger en bra bit över riksgenomsnittet. Vad gäller serviceutbud i våra särskilda boenden når Älmhults kommun inte riktigt upp till snittvärdet.

Samhällsutveckling

De faktorer som mäts inom området samhällsutveckling är till exempel hur många invånare i åldern 20–64 år som förvärvsarbetar. Älmhult har högst sysselsättningsgrad i länet med sina 82,2 procent och står sig även bra nationellt där siffran är 78,5 procent.

Vi ligger under riksgenomsnittet för andelen invånare som har försörjningsstöd.

Älmhults kommun har en stor andel inköpta ekologiska livsmedel jämfört med medelkommunen i Sverige. Av våra inköpta livsmedel är 38 procent ekologiska, vilket kan jämföras med landets genomsnitt som är 20 procent.

Älmhult har en del att arbeta vidare på när det gäller hur stor del av hushållsavfallet som återvinns genom materialåtervinning. I Älmhult är det 23 procent (riksgenomsnittet är 36 procent).

Vill du läsa mer?

Kortversionen av Kvalitet i Korthet 2014PDF (pdf, 1.3 MB)

Älmhults siffror med förklaringarPDF (pdf, 219.4 kB)


Nyhet
Publicerad: