Visionsskiss

Centrumarbetet är igång och kommunfullmäktige har beslutat om Norra Esplanadens utformning

- Kommunfullmäktige har beslutat om Norra Esplanadens utformning så nu är arbetet med ett nytt centrum verkligen igång, berättar Tin Josefsdotter, centrum- och handelsutvecklare. Och samtidigt ritar arkitekter på förslag till Älmhults framtida torg vilket vi tycker är jätteroligt, fortsätter hon.

Relining i februari

Renovering av våra spillvattenledningar, så kallad relining, påbörjas i början av februari 2017. Arbetet utförs av företaget AARSLEFF och beräknas vara klart den 1 mars 2017. Eftersom renoveringsmetoden är en nästintill schaktfri metod behöver vi inte gräva i gatan. Det gör att vägen är framkomlig och att gående når butikerna under deras öppettider.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Norra Esplanadens utformning

Den 30 januari antog kommunfullmäktige förslaget om hur Norra Esplanaden ska se ut. Kommunfullmäktige beslutade att:

  • Korsningarna vid Södra och Norra Torggatan samt vid Köpmangatan blir upphöjda och beläggs med smågatsten.
  • Nuvarande nivåskillnader mellan gångstråk, cykelbana och vägbana ska jämnas ut.
  • Dagvattnet kommer att ledas till speciella regnrabatter som dessutom blir ett grönt inslag i centrum.
  • Befintliga träd kommer att bytas ut om nya träd (kärrek) som ska planteras på båda sidor av gatan, mellan cykelbana och parkering.
  • Gångstråken beläggs med betongplattor och det kommer att finnas plats för uteservering.
  • Cykelstråken kommer att bli mellan gångstråk och bilväg. Parkering kommer att finnas längs gatan.
  • Belysningen ska bytas ut mot en med lägre armatur – en ska vara riktad mot gatan och en riktad mot gång- och cykelväg.

Byte av vattenledningar

Vatten- och dagvattenledningarna i Norra Esplanaden är gamla och kommer att bytas ut. I samband med att vi byter ut våra vattenledningar kommer vi att göra markarbeten längs Norra Esplanaden. Det kommer också att göras planteringar som ger gröna inslag i stadsmiljön.

Vi beräknar att arbetet kommer att påbörjas i mars. Då kommer vi att byta ut våra dricksvattenledningar från dagens gjutjärn till moderna plastledningar. Vi kommer även att byta ut dagvattenledningarna från dagens betong till plastledningar.

Trafikomledning under byggtiden

Under tiden som arbetet med Norra Esplanaden pågår kommer körfältet i nordlig riktning att vara öppet. Trafiken kommer att ledas om enligt följande:

karta som visar omledningen under byggtiden.

Stortorgets utformning – träffa oss!

I november 2016 fick två arkitektfirmor i uppdrag att ta fram två olika förslag som visar aktiviteter som kan förstärka torget och skapa mer aktivitet, folkliv och flöden. Skisserna ska lämnas in i februari. I mars kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte där förslagen presenteras. Då finns det möjlighet att ge synpunkter och vara med och påverka utformningen. Mer information om detta kommer.

Förslagen sammanställs sedan till ett gemensamt förslag som politiken fattar beslut om under våren 2017. Läs mer om uppdraget på www.almhult.se/centrumutvecklinglänk till annan webbplats.

Hur kan du bidra?

Har du tankar och idéer kring centrumutvecklingen? Kontakta oss gärna på centrum@almhult.se.

 

Läs mer och följ projektet här.

Nyhet
Publicerad: