Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommun upplevs som en trygg kommun

Årets trygghetsmätning visar fortsatt positiv trend kring den upplevda tryggheten i Älmhults kommun. I årets trygghetsmätning får kommunen som helhet indexvärde 1.28 vilket är bland de lägsta i södra Sverige.

Polisen och kommunen skriver under medborgarlöfte

Roger Olsson, lokalpolisområdeschef och Elizabeth Peltola (C), kommunstyrelsens ordförande.

Älmhults kommun och Polismyndigheten har sedan 2005 genomfört trygghetsmätningar där kommunens invånare får möjlighet att ge sin bild av tryggheten i kommunen. Enkäten har skickats ut till 900 invånare i Älmhults kommun lika fördelat över Älmhults tätort, övriga större tätorter och landsbygd. Av de som fått enkäten har sammantaget 66% svarat.

Utifrån svaren på enkätundersökningens frågor beräknas ett problemindex som utgör ett mått på den upplevda tryggheten. Ju lägre problemindex desto tryggare kommun.

I årets trygghetsmätning uppvisar Älmhults kommun ett problemindex på 1.28 vilket är bland de lägsta i södra Sverige och det lägsta i Älmhults kommun sedan arbetet med trygghetsmätningar påbörjades.

Trygghetsmätningen är en av flera indikatorer som används för att skapa en lokal lägesbild över trygghet och brottsutsatthet i Älmhults kommun.

– Resultatet av trygghetsmätningen är självfallet positivt och något vi glädjer oss åt, men det är en av flera indikatorer som vi använder för vår lokala lägesbild över trygghet och brottsutsatthet i kommunen, säger Håkan Helgesson, kris- & beredskapsstrateg.

Tillsammans med polismyndigheten har Älmhults kommun arbetat för en ökad trygghet i centrum, ett arbete som fortsätter under 2021. Undersökningen visar att det fortsatt finns många som känner sig otrygga utomhus under sena kvällar.

– Vi ser att andelen som känner sig trygga utomhus sena kvällar i Älmhults tätorterna har sjunkit något jämfört med föregående år, en utveckling som vi kommer at hålla ögonen på, säger Staffan Käll, kommunpolis.

Utvecklingen i kommunens övriga tätorter pekar på en ökad problembild jämfört med föregående år. Resultatet visar på att det framförallt finns en utbredd oro för att utsättas för inbrott men också att man upplever problem med bilar som kör för fort, nedskräpning och skadegörelse.

– Resultatet visa tydligt på att vi behöver rikta ett större fokus på kommunens övriga tätorter men också att vi måste stärka vår samverkan med civilsamhället och gemensam arbeta med trygghet och brottsprevention, säger Staffan Käll, kommunpolis.

Gemensamt medborgarlöfte

Med trygghetsmätningens resultat som grund har kommunens kommunalråd Elizabeth Peltola (C) och lokalpolisområdeschefen Roger Olsson träffat ett gemensamt medborgarlöfte kring arbetet med ett tryggt och säkert Älmhults kommun.

– En trygg och säker kommun är målet för både kommunen och polisen och det är ett arbete vi behöver göra tillsammans. Med ett gemensamt medborgarlöfte kan vi arbeta långsiktigt och fokuserat, säger Elizabeth Peltola (C), kommunstyrelsens ordförande i Älmhults kommun.

– Det finns en lång tradition av nära samarbete mellan polisen och Älmhults kommun. Genom samverkan skapar vi gemensamt en trygg kommun, säger Roger Olsson, lokalpolisområdeschef.

Det här ska Älmhults kommun och polisen fokusera på under år 2021

Samverkan

  • Kommunen ska i samverkan med polisen starta ett gemensamt operativt brottsförebyggande råd där man delar lägesbilder och identifierar problemområden.
  • Kommunen ska i samverkan med polisen och näringslivet starta ett gemensamt brottsförebyggande nätverk.

Synlighet

  • Polisen ska i samverkan med kommunens utbildningsförvaltning genomföra riktade informationsinsatser till ungdomar i Älmhults kommun.

Trygghet

  • Kommunen ska etablera en arbetsgrupp för brottsprevention och trygghet i samhällsbyggnadsprocessen.
  • Polisen ska i samverkan med kommunen aktivt arbeta för att öka antalet aktiva hushåll / områden inom Grannsamverkan.
  • Kommunen och polisen ska i samverkan genomföra digitala medborgardialoger.

Med trygghetsmätningen och vårt gemensamma medborgarlöfte sätter vi riktningen för arbetet under det kommande året.

– Som framgår av medborgarlöftet ökar vi fokuset på att förebygga brott och skapa trygghet. Ett exempel på detta är en satsning på områdespoliser, en satsning som gör att vi kan rikta mer fokus på arbete med våra ungdomar, säger Roger Olsson, lokalpolisområdeschef.

Avslutningsvis vill vi passa på att tacka alla Ni medborgare som deltagit i trygghetsmätningen och bidragit till att ”peka ut” vad vi gemensamt behöver fokusera på.

Trygghet och säkerhet bygger vi tillsammans, kommun, polis och civilsamhället – där är vi alla viktiga nyckelspelare!

Medborgardialog om trygghet i Älmhults kommun

Den 16 december kl 18 bjuder polisen och Älmhults kommun in till en medborgardialog om trygghet i kommunen. Dialogen kommer vara digital, mer information kommer inom kort på almhult.se.

Uppdaterad information 20-12-16: Medborgardialogen skjuts upp till januari, mer information om datum och tid kommer

Nyhet
Publicerad:
Till toppen