Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Älmhults kommuns yttrande till IVO om socialtjänsten

Efter Älmhults kommuns rapport om missförhållanden inom socialtjänsten i början av 2019 gav IVO (Inspektionen för vård och omsorg) besked om att utreda socialtjänsten i Älmhults kommun kring hur vi har arbetat med tidigare förbättringar samt hantering av avslutade ärenden.

Efter socialnämndens rapport har IVO valt att starta ett nytt ärende och påbörjade nu en tillsyn. Tillsynen gäller hur kommunen har arbetat med att skyndsamt avsluta de 49 försenade ärendena samt att de begär ett yttrande kring hanteringen av fyra specifika utredningar som avslutats men sedan öppnats igen.

Nedan följer en kortfattad version av svaren till IVO:


Vad har socialnämnden gjort för att avsluta de försenade utredningarna?

När förseningarna upptäcktes vidtogs en rad olika åtgärder för att lösa situationen. Exempelvis beslutades det att samtliga försenade utredningar skyndsamt skulle avslutas på ett rättssäkerts sätt enligt styrande lagstiftning och med handläggare med formell kompetens att utföra barnavårdsutredningar.

Dessutom utökades enheten med fyra nya medarbetare i januari 2019. Samtliga tjänster tillsattes med medarbetare som uppfyller de formella kvalifikationerna för uppdraget. Samtidigt har vi utvecklat nya rutiner för det dagliga arbetet samt stöd till medarbetare.

Varför har de fyra utredningar som avslutats sedan öppnats igen?

I de fyra specifika utredningar, som avslutades men sedan beslutades om att öppnas igen, fick vi till oss nya uppgifter och vi gjorde bedömningen att barnens situation inte kunde säkerhetsställas utan vidare utredning. Alternativet var att avsluta utredningarna utan insatser, då samtycke från vårdnadshavare saknades. I genomförda utredningar har enskilda barnsamtal genomförts.

Vilka åtgärder kommer socialnämnden vidta för att åtgärda bristerna?

Ledningsgruppen har fattat beslut om att enhetschef med många inkommande orosanmälningar omgående ska lyfta det i ledningsgruppen, så de tillfälligt kan omfördela resurser i verksamheten.

Ny rutin har införts där enhetschef varje vecka går igenom samtliga inledda utredningar och samtliga beslutade insatser för att säkerhetsställa att utredningstid, vårdplan, samtal, med mera sköts på ett rättssäkert sätt.

En samordnare med uppdrag att fördela och leda arbetet med pågående utredningar och insatser har utsetts. Samtliga handläggare har enskilda regelbundna avstämningar med samordnaren för att säkerställa att utredningsplaner efterföljs och utredningstider hålls.

För att alla ska vara delaktiga i förbättringsarbetet har vi skapat förbättringsteam med medarbetare, enhetschef och samordnare. Teamet ser över rapporterade avvikelser och tar fram förbättringsförslag.


Tidigare nyhet inom ämnet:

http://www.almhult.se/sv/vardsocialtstod/nyheter/nyhetsarkivstartsidasoc/ivoutredersocialtjanstenialmhultskommun.5.1827abf216ed5ae4f1e1f21c.html


Nyhet
Publicerad:
Till toppen