Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

2019 års trygghetsmätning visar på en positiv utveckling i kommunen

Älmhults kommun är och fortsätter att vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. I Trygghetsmätningen 2019 ser vi en fortsatt positiv trend där framförallt kommunens tätorter generellt sett visar på en högre trygghet jämfört med 2018 och 2017.

- Resultatet av trygghetsmätningen är självfallet positivt men även om resultatet visar att vi är bland de tryggaste kommunerna i södra Sverige så kan vi inte luta oss tillbaka. Arbetet med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder behöver fortsätta i nära samverkan mellan kommun, polis och civilsamhället, säger Håkan Helgesson, säkerhetssamordnare i Älmhults kommun.

I Älmhults tätort upplevs oro för buskörning med mopeder och otrygghet i att vistas utomhus kvällstid som lägre, vilket är positivt. I övriga tätorter har framförallt oro förorsakad av bilar som kört för fort och nedskräpning minskat.

När det gäller nedskräpning och skadegörelse ser vi, jämfört med andra kommuner, en förbättring rörande hur detta påverkar tryggheten. Detta trots att brottsstatistiken visar på ett ökat antal anmälda fall. Älmhults kommun har sedan länge nolltolerans kring nedskräpning och skadegörelse och polisanmäler alla påkomna fall.

- Även om vi har ett bra resultat, jämfört med andra kommuner, ser vi att nedskräpning och skadegörelse fortfarande skapar oro i kommunen. Genom att ta hjälp av allmänhetens engagemang med att inrapportera nedskräpning och skadegörelse i appen "Felanmälan Älmhult" lyckas vi åtgärda problemen snabbare än tidigare, säger Håkan Helgesson, säkerhetssamordnare.

Något som syns i undersökningen är att i Älmhults tätort har 11% av invånarna avstått från att åka buss eller tåg till följd av att man upplevt detta som otryggt.

- Under året har det varit stökigt i och precis intill järnvägsstationen till följd av de pågående ombyggnationerna och renoveringarna. Ombyggnationen går nu in i ett slutskede och inom kort står bland annat en ny väntsal klar vilken förhoppningsvis kommer att bidra till en ökad trygghetskänsla, säger Håkan Helgesson, säkerhetssamordnare.

Fortsatt oro för inbrott

En gemensam källa till otrygghet för både Älmhults tätort, landsbygden och kommunens mindre tätorter utgörs av oron för att utsättas för inbrott i bostad och i förråd. Om man ser till brottsstatistiken i form av anmälda brott till följd av inbrott kan man konstatera att den nedåtgående trenden under senaste 5 åren förefaller fortsätta.

- Att inbrotten fortsätter att sjunka är positivt, men det är viktigt att vi arbetar med åtgärder för att minska oron och öka tryggheten. Jag tror att nyckeln är samarbetet mellan kommun, polis och allmänhet, säger Håkan Helgesson, säkerhetssamordnare.

- Jag tycker det är positivt att allmänhetens uppfattning kring polisens agerande i kommunen fortsätter gå åt rätt håll, det visar på att en lokalt förankrad polis ger ökad trygghet. En fortsatt dialogen med medborgarna är viktig i arbetet med att skapa trygghet, säger Staffan Käll, kommunpolis.

Hur kommer resultatet av trygghetsmätningen att användas?

Tillsammans med brottsstatistiken utgör denna och andra trygghetsmätningar grunden för den gemensamma lägesbild som används för kommunens och polisens fortsatta arbete.

Efter orsaksanalys och föredragning för kommunens politiker kommer en handlingsplan att utformas för arbetet med brottsprevention och trygghetsskapande åtgärder.

- Avslutningsvis vill vi tacka alla ni som besvarat årets enkätundersökning om hur man upplever tryggheten i Älmhults kommun. Er medverkan är värdefull för vårt fortsatta arbete, avslutar Håkan Helgesson och Staffan Käll.

Om trygghetsmätningen

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Älmhults kommun årligen en trygghetsmätning. Enkäten skickades ut, den 15 augusti, till 900 slumpmässigt utvalda invånare i åldern 16-85 år i Älmhults kommun. Institutet för kvalitetsindikatorer som gör enkätundersökningen har gjort ett statistiskt urval som skall spegla kommunen i sin helhet. Det innebär att enkäter skickats till de som bor i Älmhult, i övriga tätorter och på landsbygden.

Svarsfrekvens för Älmhults kommun uppgår till cirka 64,9 procent. I hela polisregionen Syd har 71 700 medborgare fått möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

Läs hela undersökningen här Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson på telefonnummer 010-56 20 200.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen