Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Naturvårdsplan

Älmhults kommun kommer under 2017-2020 ta fram en naturvårdsplan. En naturvårdsplan för tas fram för att kartlägga de höga naturvärden som finns i kommunen och för att på lång sikt bättre kunna ta tillvara och utveckla dessa värden. Planen ska möjliggöra för kommunens övergripande arbete och planering kring naturvårds- och friluftsfrågor och åtgärder som syftar till att nå de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen.

Naturvårdsplanen ska fungera som ett komplement till framtagen översiktsplan för Älmhults och fungera som underlag för samhällsplanering och ställningstaganden i såväl det övergripande planeringsarbetet som i enskilda ärenden.

För att ta fram planen ska befintlig kunskap och tidigare inventeringar sammanställas samt kompletteras med nödvändig kunskapsinhämtning. En åtgärdsplan för kommunens fortsatta naturvårdsarbete skall upprättas.

Röd gaffelmossa

Den största förekomsten i Sverige av den mycket sällsynta arten Röd gaffemossa har upptäckts i Älmhults kommun kring Virestadssjöarna, kanske den största förekomsten i Europa. Läs mer här:

Artikel om Röd gaffelmossa Svensk botanisk tidskrift 2019. Pdf, 430.4 kB. (Pdf, 430.4 kB)En man undersöker marken vid en sjö

Fältarbete kring sjön Römningen.

Bild på röd gaffelmossa

Röd gaffelmossa, den största förekomsten i Sverige har upptäckts kring Virestadssjöarna, kanske den största förekomsten i Europa.

Bild på en Klockgentiania

Klockgentiania är rödlistad och klassas som hotad

Till toppen