Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Det kan göras genom att planera och organisera miljöarbetet och genomföra beräkningar, undersökningar, andra utredningar eller mätningar.

Genom att införa rutiner för till exempel hur utrustning ska hanteras, kan risken minska för onödiga utsläpp eller energiförbrukningen sänkas. Om mätresultat och andra resultat från undersökningar följs upp, kan förbättringsområden identifieras. Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete för att minska påverkan på hälsa och miljö. Egenkontrollen innehåller fyra delmoment: att planera, genomföra, följa upp och förbättra egenkontrollen kontinuerligt.

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) omfattas den också av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och Naturvårdsverkets föreskrifter (2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter. Där ställs bland annat krav på att verksamhetsutövaren ska göra en riskvärdering av verksamheten och upprätta en ansvarsfördelning för de delar av verksamheten som påverkar miljön. Verksamhetsutövare som hanterar kemikalier ska även upprätta en kemikalieförteckning. Det ska även finnas skriftliga rutiner för kontroll och underhåll av de delar av verksamheten som kan påverka miljön.

Om din verksamhet är tillståndspliktig ska du också lämna en miljörapport till din tillsynsmyndighet via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP). Miljörapporten för föregående år ska lämnas in senast den 31 mars varje år.

Till toppen