Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Livsmedelskontroll

Konsumenter ska inte behöva bli sjuka av att äta den mat som inhandlas i butiker eller som serveras på restauranger. Därför är det viktigt att de livsmedel som säljs är säkra och håller utlovad kvalitet. Det är livsmedelföretagarens ansvar att se till att följa de regler som finns i lagstiftningen. Den offentliga kontrollen görs för att säkerställa att företagarna fullgör sina skyldigheter.

Av vem och när utförs kontroll?

I Älmhults kommun är miljö- och byggförvaltningen kontrollmyndighet för de flesta livsmedelsverksamheter, allt ifrån restauranger och butiker till skolkök och vattenverk. Livsmedelsverket är kontrollmyndighet för slakterier, styckningsanläggningar och äggpackerier. Länsstyrelsen är kontrollmyndighet för primärproducenter.

Hur ofta varje anläggning besöks beror på hur stor och hur riskfylld verksamheten är. Denna regelbundna kontroll kallar vi för planerad kontroll. En kontroll görs oftast oanmäld. Om handlingar behöver gås igenom eller det är viktigt att den ansvarige för verksamheten är anträffbar bestäms tid i förväg för inspektionen. För planerad kontroll betalar livsmedelsföretagaren en årlig kontrollavgift.

Förutom planerad kontroll av befintliga livsmedelsanläggningar utför miljö- och byggförvaltningen kontroll av nyregistrerade anläggningar, kontroll med anledning av klagomål och uppföljande kontroll (tidigare extra kontroll). Uppföljande kontroll görs när avvikelser har konstaterats vid en kontroll och uppföljningen inte kan vänta tills nästa planerade kontroll.

Som underlag vid kontrollerna används bland annat Livsmedelsverkets vägledningar och kontrollhandböcker.

Planerad kontroll

Kontroll börjar då anläggningen tagits i bruk efter registreringen. Då ska företaget uppfylla alla relevanta krav i lagstiftningen. Miljö- och byggförvaltningens kontrollbesök kallas inspektion.

Efter inspektionen sammanställs eventuella avvikelser mot lagstiftningen och inspektören gör en bedömning på vilket sätt avvikelserna ska följas upp. Detta kan ske antingen genom ett återbesök, så kallad uppföljande kontroll eller genom att verksamheten skickar in en åtgärdsplan. Vid mindre avvikelser följs dessa upp vid nästa planerade kontrollbesök. Om inspektören vid inspektion gör bedömningen att det finns stor risk för människors hälsa, kan olika sanktioner bli aktuella, till exempel förelägganden och förbud.

Kontrollen prioriteras efter risk och erfarenhet av anläggningen. För den normala kontrollen betalar företagaren en årlig kontrollavgift.

Uppföljande kontroll som inte var planerad

Uppföljande kontroll som inte var planerad (tidigare extra kontroll) kan behövas om företaget inte följer bestämmelser i lagstiftningen eller låter bli att åtgärda brister. För sådan kontroll betalas en avgift utöver den årliga kontrollavgiften.

Varje år görs en plan som beskriver vilka uppgifter som miljö- och hälsoskyddsinspektörerna ska prioritera inom livsmedelsområdet.


Till toppen