Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Förbättring av trafiksituationen runt internationella skolan

Dels finns en stor brist i befintlig planering av vägar och trafiksituationen kring skolan. Det finns ett flertal ställen som är trafikfarliga och det finns ett flertal som skapar flaskhalsar med köer och slösad tid som resultat. Kommunens uppgift bör vara både att skapa en trafiksäker lösning men även en så effektiv lösning som möjligt. De flesta föräldrar som kommer bilburna vill kunna släppa av sina barn nära entrén utan att parkera bilen och gå med dem in. Även innan corona var det bristfälligt då flaskhalsar uppstod vid in och utfarter. Nu har man pga av corona valt att flytta entrén och vilket man gjorde av hänsyn till smittorisk etc. Dock tog man ej hänsyn till den ännu mer försämrade logistiken och efter nu 7 månader har fortfarande inget gjorts. Nu såg jag att man tillkallat polis för att kontrollera att man inte släpper av sina barn vid nya entrén. Enligt mig en total brist på ansvar från kommunens sida. Att genom polis säkerställa att vi bibehåller en dålig trafiklösning är kontraproduktivt. Istället måste kommunen ta sitt ansvar och lösa problemet!

Ser man att entrén kommer att vara kvar vid nuvarande en tid framöver behöver ni lösa möjligheter att släppa av barn vid entrén samt vändplats etc för att undvika flaskhalsar. Det finns gott om plats och möjligheter att lösa det.

Ser man att entrén ska flyttas tillbaka till den tänkta entrén bör det göras nu.

Oavsett vilket behöver kommunen även se över den dåliga planeringen generellt för att undvika både dåligt trafikflöde och olyckor.

Förslaget är skickat till kommunledningsförvaltningen för handläggning.

Svar från kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen 2020-10-15:

Hej David!

Tack för dina synpunkter.

I korsningen Setnhuggarevägen/Källargatan kommer ett övergångställe med cykelöverfart att anläggas under 2021.

Där Målarvägen ansluter Stenhuggarevägen finns idag inget övergångställe då det som du skrivit inte är lämpligt på grund av siktförhållandena. Det finns heller inga planer på detta i dagsläget.

På Målarevägen vid den nya entrén till fritids ser Älmhults kommun att trafiksituationen inte är optimal och arbetar på en ny lösning.

Älmhults kommun undersöker möjligheterna att flytta infarten till parkeringen som i dagsläget ligger på Stenhuggarevägen.

Avlämningsytan, eller drop-off zonen som den kallas, har vi de tillfällen kommunen undersökt på plats vid rusningstiden på morgonen inte varit fylld. Älmhults kommun kommer att bevaka eventuell förändring vidare under hösten och vintern då det kallare vädret leder kan leda till ökad biltrafik.

Långsamt trafikflöde förbi skolor bidrar till ökad säkerhet och trygghet just genom att hastigheten blir låg. Detta anser kommunen väger tyngre än framkomligheten.


Med vänlig hälsning
Elinor Johansson

Gatuingejör

Paul Robertsson

Planeringschef


Förslag
Publicerad:
Till toppen