Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avverkningar av träd

Jag är en av flera fastighetsägare i Diö som åter igen är upprörd hur det skövlas träd mellan fastigheter på kommunens mark. Ingen information innan detta görs samt man låter inte fastighetsägarna ha synpunkter på detta. Jag förstår att man måste hålla nere uppväxten av träd/buskar men förstår inte att ena året är ekarna fredade medan nästa år hugger man ner dem.

Dialogen med fastighetsägarna om vissa träds bevarande samt hänsyn till gränser och intrång existerar inte.

Kommunen bör kolla upp de entreprenörer som utför arbetet.

Vem/vad avgör ett träds bevarande? Kommunen, länsstyrelsen eller naturskyddsverket?

Förslaget är skickat till tekniska förvaltningen för handläggning.

Svar från tekniska förvaltningen:

De avverkningar av träd som kommunen genomförde i Diö/Dihult under vecka 10 grundade sig på risken för trafikstörningar, risken för skada på privat egendom samt inkomna synpunkter från fastighetsägare. Träden identifierades redan i samband med den röjning och gallring som genomfördes i området för några år sedan men eftersom de träd som nu avverkades stod illa till så har arbetet fått vänta tills samordning med bland annat Trafikverket, kranbil, stor skotare och huggare kunde ske.

Ambitionen är alltid att dessa arbeten ska kunna ske utan att vi behöver göra intrång på privat mark och i de fall detta är svårt/omöjligt att undvika intrång ska entreprenören ta kontakt med berörd fastighetsägare innan arbetet utförs. Men visst kan det ända att misstag sker och om så är fallet så uppmanar vi drabbade fastighetsägare att ta kontakt med Tekniska förvaltningen så får vi åka ut och se vad som hänt och om det är något som ska återställas.

Röjning och avverkning i tomtnära naturområden är alltid en känslig fråga och det brukar finnas ungefär lika många synpunkter som det finns fastighetsägare i området och många gånger går dessa synpunkter i direkt konflikt med varandra vilket gör det praktiskt omöjligt för kommunen att tillfredsställa alla fastighetsägares önskemål. Kommunen får därför utföra röjning och avverkning på ett sådant sätt att det 1) uppfyller det allmännas behov av trygghet och tillgänglighet, 2) bevarande och förstärkning av naturvärden samt att detta arbete utförs på ett kostnadseffektivt sätt då det till allra största del är skattefinansierat.

Med vänlig hälsning

John-Arne Sandström

Skogsansvarig

Förslag
Publicerad:
Till toppen