Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressmeddelande:
Positivt resultat för Älmhults kommun

Älmhults kommuns preliminära bokslut för 2013 visar ett positivt resultat på plus 9 mkr.
- Kommunens resultat har stabiliserat sig och följer den finansiella målsättningen! Kommunen har god måluppfyllelse på övergripande mål, säger Elizabeth Peltola (c).

Anledningen till det positiva resultatet är ökade skatteintäkter i samband med att nya invånare flyttat till Älmhult samt lägre räntekostnader än beräknat. Liksom år 2012 erhöll kommunen en engångsintäkt på 14 mkr för en återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från åren 2005 och 2006. Medlen har används till att lösa in del av de anställdas pensionsskuld och på så sätt förbättras det ekonomiska läget för kommande år. Ytterligare åtgärder har skett för att förbättra och stabilisera kommunens resultat de kommande åren bland annat en omläggning av lån.

Socialnämnden redovisar det största underskottet i förhållande till budget, -3,4 mkr. Underskottet utgörs främst av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, hemtjänst och särskilt boende.

Tekniska förvaltningen redovisar ett underskott på 0,9 mkr på kunskapscentrum.

Utbildningsnämnden har under året jobbat hårt för att komma till rätta med de senaste årens underskott. I bokslutet för 2013 redovisar nämnden ett mindre underskott på -0,6 mkr, främst till följd av höga kostnader inom grundskola och förskoleverksamheten. Nämndens totala nettokostnader har minskat med cirka 4 mkr mot år 2012 och man har kunnat klara av sina löneökningar inom budgeten.

Utbildningsnämnden fick i slutet av året ett resurstillskott på 6 mkr. Tillskottet är av engångskaraktär.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,5 mkr till följd av ett sent beviljat tilläggsanslag avseende en återuppbyggnad av elljusspåren i Liatorp och Haganäs. Återuppbyggnaden kommer att ske under 2014.

Älmhults kommun har en positiv tillväxt och antalet invånare hade från årsskiftet ökat med 44 personer per den 1 november.
- Under 2013 har investeringar på 83 mkr genomförts, däribland byggnationer i förskolorna Tornet och Vitsippan. De senaste årens stora satsningar och investeringar kommer att fortsätta under de kommande åren för att nå målet om en befolkning på 20 000 år 2020, säger majoritetspartierna i ett gemensamt uttalande. Till exempel beräknas den nya järnvägsövergången stå färdig sommaren 2015.

Några nämndvärda händelser som ägde rum under året:

• Invigning av Diö station 14 decembe

• Samarbete med IKEA i syfte att höja måluppfyllelsen i kommunens grundskolor

• Vitsippan o Tornets förskolor byggdes ut

• Familjefestival med cirka 10 000 sålda biljetter

• Lekplatsen Nicklabacken invigs

• Detaljplanen för Haganäsvägen vann laga kraft vilket möjliggör byggnation av vägen

• Fortsatt utbyggnad av det nya handelsområdet

• Bygglov för 82 permanentbostäder, ett affärshus, 6 affärslokaler och ett kontorshotell.

• 1:a spadtaget taget för ny gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

- För år 2014 finns ett budgeterat resultat på 18 mkr. För att kommunen ska kunna växa är det viktigt att ha ett handlingsutrymme och man bör därför man vara försiktig med att binda upp utrymmet i löpande fasta kostnader, säger ekonomichefen Katarina Andersson.

För vidare information kontakta:
Elizabeth Peltola, kommunalråd
0476-553 83

Katarina Andersson, ekonomichef
0476-551 43

Nyhet
Publicerad:
Till toppen