Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation: Internationella skolan får mycket goda omdömen av internationell utvärderingsgrupp

En utvärdering som gjorts av en utvärderingsgrupp från International Baccalaureate (IB)* visar att internationella skolans utbildningsprogram för årskurs 5–9 håller god kvalitet och har gjort betydande framsteg i utvecklingen. Skolan får goda omdömen i stora delar av utvärderingen, vilket visar att verksamheten har en mycket bra International Baccalaureate-standard.

Utvärderingen belyser områden som ledarskap, planering, läroplan, utvärdering, undervisning och inlärning samt hur väl skolans värderingar speglar den filosofi som IB har. Inom varje område görs en bedömning utifrån ett antal utvärderingspunkter. Det finns tre betygssteg i utvärderingen (se faktaruta). Internationella skolans program för årskurs 5–9, så kallat MYP-program, fick det högsta betyget på 18 punkter. På sju punkter gavs mellanbetyget, vilket indikerar att vissa saker bör ses över till nästa utvärdering. Det lägsta betyget gavs inte på en enda punkt.

– Jag känner mig mer än nöjd med de här resultaten. Punkterna som vi bör se över på lång sikt handlar om bland annat lokaler och modern teknik och det arbetar vi med att förbättra, säger Maria Haglund som är rektor för internationella skolan.

Stor satsning genom samarbete

Under det senaste året har en stor satsning gjorts i ett projekt som Älmhults kommun och IKEA driver tillsammans – Att göra en bra skola ännu bättre. Syftet är att göra extra insatser i grundskolan och internationella skolan med hjälp av ett finansiellt bidrag från IKEA. Inom projektet har internationella skolan fokuserat på att hålla en god International Baccalaureate-standard.

– Vi har valt att utveckla IB-programmet och på så sätt stärka elevernas trivsel på skolan. IB-utvärderingen visar att vi har lyckats bra med det och mer därtill. Jag tycker själv att det är stor skillnad nu, mycket tack vare satsningen som IKEA möjliggör, menar Maria Haglund.

Tydligt International Baccalaureate-program

Utvärderingen visar att föräldrarna både är nöjda och har förståelse för IB-programmet. Den visar också att skolans värderingar speglar IB-filosofin väl. Under det senaste året har koordinatorer på skolan arbetat med att göra IB-programmets innehåll tydligare för lärare, elever och föräldrar, bland annat genom att man anordnat workshops, konferenser och öppet hus.

– Det har varit viktigt för att lärare, elever och föräldrar ska förstå vilka förväntningar som finns på dem och vilka förväntningar de i sin tur kan ha på internationella skolan. Föräldrarna får till exempel lära sig mer om våra undervisningsformer och kan på så sätt bli mer delaktiga i sina barns kunskapsutveckling, säger Maria Haglund.

Väl fungerande system för att fånga upp elever med låga resultat

Utvärderingsgruppen bedömer att internationella skolan har ett väl fungerande system för att kart-lägga elevernas individuella behov och utveckling. Likaså får skolan bra omdömen för att lärarna regelbundet får avsatt tid till gemensam planering och reflektion. I skolans projekt inom samarbetet Att göra en bra skola ännu bättre har delar av ett antal lärartjänster avsatts för att stötta ordinarie klasslärare i undervisningen i vissa ämnen. Det har gjort det enklare för lärarna att fånga upp och hjälpa elever som behöver extra stöd i ett tidigt skede. Lärarna har också fått en ökad flexibilitet, vilket i sin tur har underlättat planering och genomförande av undervisningen.

– Vi som arbetar på skolan upplever att eleverna har blivit säkrare och att undervisningen har blivit mer effektiv. Vi har haft möjlighet att ge elever extra stöd inne i klassrummet samtidigt som vi har kunnat hjälpa ämneslärarna med strategier för att anpassa undervisningen för dessa elever, menar Maria Haglund.

*Vad är International Baccalaureate?

International Baccalaureate är en internationell, ideell utbildningsstiftelse. IB arbetar med fyra områden: utveckling av läroplaner, utvärderingar av elever, kompetensutveckling för lärare samt certifiering och utvärdering av skolor. IB har fyra utbildningsprogram för elever mellan tre och nitton år, varav ett är MYP. IB:s utbildningar har ett internationellt perspektiv och ges huvudsakligen på engelska. Skolor som vill erbjuda ett eller flera av IB:s program måste genomgå en certifiering för att bli en så kallad IB World School.

Varför görs en IB-utvärdering?

Alla skolor som är IB-certifierade måste vart femte år genomgå en utvärdering av sina program. Utvärderingen är dels ett krav, dels en tjänst från IB:s huvudorganisation. Syftet är att IB ska säkerställa att alla IB-skolor i världen håller en god standard så att de kan behålla sin certifiering.

Utvärderingen bygger på tre delar: analyser av stöddokument som läroplan och policys, analyser av självskattningar gjorda av skolans lärare och rektor samt skolbesök. Skolbesöket genomförs av erfarna, certifierade IB-lärare som bland annat tittar på lokaler, utbildningsmaterial och elevarbeten. De gör också intervjuer med lärare. Utvärderingens bedömningsskala består av tre steg: commendations (godkänt), recommendations (bör ses över) samt matters to be adressed (akut åtgärd krävs).

Internationella skolan i Älmhult fick i sin utvärdering 18 commendations och sju recommendations. Utvärderingen innehöll inga matters to be adressed.

Kontaktperson:
Maria Haglund, rektor för internationella skolan.
Tfn: 0476-55 188


Med vänlig hälsning,
Malin Bodenholm
Kommunikatör
Tfn: 0476-55 556

Nyhet
Publicerad:
Till toppen