Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation:
Bokslut 2014: Positivt resultat för Älmhults kommun

Under åtta av de senaste tio åren har Älmhults kommun kunnat redovisa positiva resultat i boksluten. Så är även fallet för år 2014 då det preliminära bokslutet visar ett resultat på plus 7 miljoner kronor. Därmed har det finansiella målet i stort sett nåtts.

– Kommunen har ett positivt resultat och det krävs för att vi ska kunna fortsätta växa, ha handlingskraft och kunna investera, säger Ingemar Almkvist (s), nuvarande kommunalråd i Älmhult.

- Vårt finansiella mål för 2014 var ett överskott på 1procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag, förklarar Elizabeth Peltola (c), som var ansvarigt kommunalråd under året som bokslutet omfattar. Det känns naturligtvis bra att vi i stort sett kunde uppnå det.

Anledningen till det positiva resultatet är ökade skatteintäkter i samband med att nya invånare flyttat till Älmhult och lägre räntekostnader än beräknat. Vid jämförelse mot budgeten, som låg på +14 mkr (miljoner kronor), så är det 7 mkr sämre – bland annat till följd av socialnämndens stora underskott.

Fler invånare

Älmhults kommun har en positiv tillväxt. Antalet invånare har ökat med 132 personer från 2013 till 2014 (om man jämför kvartal tre). Fler invånare innebär i snitt 38 000 kr i ökade skatteintäkter per invånare, vilket gör det möjligt för kommunen att satsa vidare. Den övergripande målsättningen är att växa med minst 1 procent varje år.

Underskott i vissa verksamheter

Socialnämnden redovisar ett stort underskott i förhållande till budget, -18,4 mkr. De största underskotten finns inom hemtjänst, särskilt boende äldreomsorg, externa placeringar av barn och unga, personliga assistenter och bostad med särskild service. Den största procentuella kostnadsökningen jämfört med 2013 finns inom området för omsorg om personer med funktionsnedsättningar.

Socialnämnden beslutade i december att göra en grundlig genomlysning av äldreomsorgen för att få underlag för vidare diskussion och politiska beslut om hur äldreomsorgens behov ska lösas på kort och lång sikt. Socialförvaltningens bedömning är att den stora efterfrågan kommer att finnas kvar de närmaste åren. 

Utbildningsnämndens underskott uppgick till 3,5 mkr, vilket motsvarar ett överskridande på 1 procent av budgeten. Förklaringen till den här avvikelsen är ökade kostnader eftersom antalet barn ökat mer än väntat inom förskola och fritidsverksamhet samt ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd.

…och överskott i andra

Överskott finns i några nämnder, bland annat till följd av försenade åtgärder. Exempelvis redovisar kultur- och fritidsnämnden ett överskott på 2,5 mkr till följd av förseningar i återuppbyggnaden av elljusspåren i Liatorp och Haganäs. Detta kommer i stället att ske under 2015. Kommunledningsförvaltningen har ett överskott eftersom vissa investeringar har fått skjutas upp. Den politiska verksamheten har också ett överskott som beror på att alla medel inte har utnyttjats. 

Stora investeringar

Under 2014 har kommunen gjort investeringar på 102 mkr, bland annat 19 mkr avseende Hagabo bostadsområde, 17 mkr för tillbyggnad av Möckelns förskola, 16 mkr för bredbandssatsning, 6 mkr för tågstopp i Diö, 5 mkr för utvidgning av avfallsanläggning och 5 mkr till Diö ishall.

Kommunen börjar i februari 2015 att projektera en helt ny grundskola som är tänkt kunna inrymma såväl Internationella skolan som två parallella klasser för grundskolans förskoleklass upp till årskurs sex. Den nya skolan kommer att byggas så att verksamheterna har möjlighet att växa i lokalerna. Skolan ska kunna stå klar under första halvan av år 2017. 

Järnvägsövergången projekteras nu och ska stå klar under våren 2016. Haganäsleden byggs och beräknas kunna stå klar under senhösten 2015. Detta är exempel på infrastruktursatsningar som är nödvändiga för att nå målet om 20 000 invånare i kommunen men de är inte tillräckliga. Fortsatta investeringar i infrastruktur både för grundläggande behov men även rent attraktivitetshöjande saker som en upprustad simhall är nödvändiga. 

2014 – några nämnvärda händelser

Bland allt som hände inom kommunen under 2014 märks bland annat detta:

 • Fastställande av en strategisk utvecklingsplan för Älmhult med en målsättning om att bli 20 000 invånare.
 • Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Haganäs vann laga kraft. Planen medger byggnation av 400 bostäder och skola/förskola.
 • Start för av exploatering Hagabo
 • Byggandet av Haganäsleden påbörjades
 • Förslag till samrådshandling för kommunens nya översiktsplan har tagits.
 • Älmhults förste hedersmedborgare – Ingvar Kamprad i juni 2014.
 • Blohméhuset har blivit tillgängligt för kulturverksamhet
 • En ny skolorganisation för grundskolan har införts. Linnéskolan är nu en renodlad 7–9 skola. Linnéskolan, Internationella skolan och Karl-Oskarskolan är de skolor som erbjuder utbildning för äldre elever.
 • Möckelns förskola har byggts ut med två avdelningar.
 • Samarbetet med IKEA fortsätter med en satsning på utveckling i grundskola och International School.
 • Gymnasieskolan har inlett processen att bli godkänd som IB – Diploma Programme-skola
 • En ny plan för utveckling av biblioteket 2014-2017 har tagits fram, som bygger på bibliotekets tolv verksamhetsmål
 • Ny ungdomsavdelning på biblioteket
 • Nya omklädningsrum, Diö ishall
 • 300 tkr till föreningarna i en särskild ungdomssatsning.
 • En uppmärksammad riskanalys har tagits fram av räddningstjänsten
 • Ombyggnad industrilokal i Kv Lastaren påbörjades

Budget 2015

För år 2015 finns ett budgeterat resultat på 9 mkr.

– För att kommunen ska kunna växa är det viktigt att ha ett handlingsutrymme: Därför bör man vara försiktig med att binda upp utrymmet i löpande fasta kostnader, säger Älmhults kommuns ekonomichef Katarina Andersson.

Kontaktperson:

Ingemar Almkvist

Tfn 0476-551 76​


Med vänlig hälsning

Malin Blom, kommunikationschef

Tfn:0733-70 82 88


Nyhet
Publicerad:
Till toppen