Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pressinformation 2016-02-16:

Fortsatt positivt resultat och utveckling för Älmhults kommun

Under nio av de senaste tio åren har Älmhults kommun kunnat redovisa positiva resultat i boksluten. Så är även fallet för år 2015 då det preliminära bokslutet visar ett resultat på plus 12 miljoner kronor. Det finansiella målet har därmed nåtts och dessutom har kommunens övergripande mål om en befolkningstillväxt på 1 procent överträffats.

– Kommunen har ett positivt resultat och det krävs för att vi ska kunna fortsätta växa, ha handlingskraft och kunna investera, säger Ingemar Almkvist (s), kommunalråd i Älmhult.

Vårt finansiella mål för 2015 var ett överskott på 1 procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningsbidrag. Det känns bra att vi kunde uppnå det trots underskott inom socialnämnden.

Anledningarna till det positiva resultatet är bland annat återbetalning av försäkringsmedel från AFA försäkrings AB och att avsatta medel för ökade kapitalkostnader inte har behövts användas. Vid jämförelse mot budgeten för 2015, som låg på ett beräknat överskott på 9 miljoner kronor, så är det 3 miljoner bättre.

Fler invånare

Älmhults kommun har en positiv tillväxt. Antalet invånare har ökat med drygt 200 personer från 2014 till 2015. Den övergripande målsättningen om att växa med minst 1 procent varje år har därmed uppfyllts med råge. Fler invånare innebär i snitt 38 000 kronor i ökade skatteintäkter per invånare.

Underskott i socialnämnden…

Socialnämnden redovisar ett underskott i förhållande till budget på -25 miljoner kronor. De tre största avvikelserna finns på hemtjänsten, externa placeringar av barn och unga samt resursenheten. Kostnaderna för individ- och familjeomsorgen har ökat med 13 % jämfört med 2014. Motsvarande siffra för äldreomsorgen är 9 % och omsorgen om funktionshindrade har ökat med 8 %. Stora nettokostnadsökningar har uppstått i flyktingverksamheten och för externa placeringar av vuxna inom individ- och familjeomsorgen. 

Socialnämnden kommer under 2016 att fokusera på uppföljning av olika resultat. Därigenom ska bättre struktur och ordning samt en budget i balans skapas. Dessutom ska nya verksamhetssystem komplettera de befintliga för att ge medarbetarna ett bättre stöd i uppföljningsarbetet. 

…men överskott i andra

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott. Bland annat beror det på en kompensation för volymökningar då det tar tid att rekrytera nya medarbetare. Nämnden har ökande volymer i alla verksamheter. Det har varit stort fokus på lokalfrågorna under hela året och särskilt positiv har utbyggnaden av Liljebackens förskola blivit. Trots svag tillgång på personal nationellt, har rekryteringarna i kommunen ändå gått bra. Mottagandet av nyanlända har utvecklats under året och nya former för mottagandet är under planering.

Överskott finns även i några andra nämnder, bland annat till följd av försenade åtgärder. Exempelvis redovisar kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden överskott.

Fortsatt stora investeringar

Under 2015 har kommunen gjort investeringar på 109 miljoner kronor (mkr). Som exempel kan nämnas 14 mkr för Liljebackens förskola. Övriga investeringar har bland annat skett i Eonhuset, LSS-boendet Lingonet, överföringsledningar Delary, Hagabo bostadsområde och VA Hallaryd.

Kommunen har de senaste åren haft stora investeringar, medfinansieringar och förskotteringar för statliga infrastruktursatsningar. I bokslutet för 2015 finns förskotteringar redovisade på 92 mkr, vilket har inneburit en ökad skuldsättning för kommunen. I dagsläget är räntevillkoren förmånliga, men ju längre tid det dröjer innan kommunen får tillbaka pengarna desto större blir risken för ökade räntor.

Under 2015 har kommunen beviljat bygglov för 183 bostäder, varav 169 i bostadsområdet i Haganäs. Det är fler än på många år. Bland övriga utvecklingsprojekt kan nämnas att Haganäsvägen är färdigställd, upphandlingen av en helt ny grundskola pågår, den nya järnvägsövergången beräknas stå färdig under våren 2016 och nya bostadsområden är på gång. Utvecklingen i Älmhult går framåt och nödvändiga satsningar görs för att nå målet om 20 000 invånare i kommunen. 

Budget 2016

För år 2016 finns ett budgeterat resultat på plus 5 mkr, vilket inkluderar en uppskattad befolkningsökning och förutsätter att nämnderna håller sina budgetar. Efter en senare uppdatering av aktuella befolkningssiffror ligger resultatet på plus 3 mkr.  

– För att kommunen ska kunna växa är det viktigt att ha ett handlingsutrymme: Det budgeterade resultatet är på en förhållningsvis låg nivå och därför bör man vara försiktig med att binda upp utrymmet i nya löpande fasta kostnader, säger Älmhults kommuns ekonomichef Katarina Andersson.

Kontaktperson:

Ingemar Almkvist
Tfn 0476-551 76

Nyhet
Publicerad:
Till toppen