Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

God man för ensamkommande barn

Vi behöver fler som kan tänka sig att bli gode män. Hör gärna av dig till oss om du är intresserad eller om du har frågor.

Uppdraget som god man till ensamkommande barn

SKL, Sveriges kommuner och lansting, har tagit fram en webbutbildning för gode män. I den får du en grundläggande information om vad uppdraget innebär.

Länk till God man för ensamkommande barn, webbutbildning från SKLlänk till annan webbplats.

Lagen om ensamkommande barn omfattar alla barn, utländska eller statslösa, som är under 18 år och som kommer till Sverige utan föräldrar eller annan vuxen person som trätt i föräldrarnas ställe. Enligt huvudregeln ska i sådana fall en god man utse.

God man utses att i såväl vårdnadshavarens som förmyndarens ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och att sköta barnets angelägenheter. God man har därför rätt och även en skyldighet att bestämma i alla frågor som rör den omyndiges juridiska, personliga och ekonomiska angelägenheter.

Godmanskapet är en tillfällig lösning i avvaktan på uppehållstillstånd. Socialnämnden ska därefter utreda barnets behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Om barnet har uppehållstillstånd gäller inte bestämmelserna om god man. I sådant fall ska socialnämnden hos tingsrätten väcka talan om en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Uppdragets omfattning

Personliga och juridiska angelägenheter

Gode mannen ansvarar för beslut i frågor som bland annat avser barnets boende, val av skola, ansökan om stöd och insatser enligt socialtjänstlagen eller lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade.

Därutöver kan följande anses ingå i uppdraget

  • ansöka om uppehållstillstånd (om inte barnets offentliga biträde redan sköter detta),
  • stötta barnet och närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden,
  • närvara vid förhör hos och hålla kontakt med polis och åklagare, både då barnet har utsatts för brott och då det har begått brott,
  • delta i barnets utbildning och skolgång, medverka vid utvecklingssamtal,
  • hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård, barnpsykiatri, tandvård,
  • verka för att barnet får och har kontakt med sin familj.

Gode mannen ska informera överförmyndaren om barnet flyttar till en annan kommun samt när barnet har fått uppehållstillstånd.

Ekonomiska angelägenheter

Gode mannen ska förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i alla ekonomiska angelägenheter. Gode mannen bestämmer i princip hur barnets pengar ska användas. I takt med barnets ålder och mognad ska det involveras i sin ekonomi, men det är fortfarande gode mannen som har bestämmanderätten.

Migrationsverket ansöker om god man till barnet

Migrationsverket eller socialnämnden i den kommun där barnet vistas kan ansöka hos överförmyndaren om god man. Om överförmyndaren på annat sätt får vetskap om att barnet behöver god man ska denne på eget initiativ ta upp frågan.

Bli god man för ensamkommande barn

För att bli god man ska du vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Du behöver också vara lämpad att företräda barn i en utsatt situation. Om du vill veta mer om uppdraget eller vill bli god man för ensamkommande barn kan du kontakta överförmyndaren för mer information.

Blankett för intresseanmälan hittar du under Blanketter (finns till höger på sidan).

Arvode

Att vara god man är ett ideellt uppdrag där arvode och ersättning för övriga kostnader betalas ut för uppdraget. Arvodet kan inte jämställas med lön.

Länk till Arvodeseglemente för gode mänPDF (pdf, 1.6 MB)

Blanketterna för redovisning samt begäran om kostnadsersättning, hittar du under Blanketter (finns till höger på sidan).