Utbildningsnämnden sammanträder

Utbildningsnämnden sammanträder onsdagen den 27 maj 2020 klockan 8.30 i kommunhuset, sammanträdesrum Broka Gyl. Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Handlingar till sammanträdet.PDF (pdf, 8.1 MB)

Följande ärenden kommer att behandlas.

Ärende
1 Fastställande av föredragningslista
2 Meddelanden
3 Information
4 Kvalitetsarbete; vuxenutbildning
5 Återrapport från lokala programråd
6 Skolval förskoleklass ht 2020
7 Utveckling Ryfors skola
8 Undervisningsskjuts Paradisskolans elever
9 Namnbyte Elmeskolan
10 Avveckling Lyckans förskola
11 Motion om kraftsamling för en förbättrad
folkhälsa, Michael Öberg (MP) – begäran om
yttrande
12 Månadsrapport april
13 Budget 2021-2023
14 Redovisning av delegeringsbeslut
15 Övrigt

Kallelse
Publicerad: