Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Utbildningsnämnden

Information om behandling av personuppgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområden

Enligt dataskyddsförordningen är utbildningsnämnden, i egenskap av ansvarig nämnd för utbildningsförvaltningen, ansvarig för hantering av personuppgifter i kommunens förskolor, grundskolor, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning.

Utbildningsnämndens verksamheter får bara använda personuppgifter som är nödvändiga för den särskilda så kallade ”behandlingen”. För varje typ av personuppgiftsbehandling finns ett register som redovisar vilka uppgifter som samlas in, ändamålet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, vilket lagstöd/rättighet nämnden har för behandlingen, hur länge personuppgifterna sparas eller när de tas bort med mera.

Utbildningsnämnden är skyldig att informera dig - som är registrerad eller har ditt barn registrerat inom någon/några av nämndens verksamheter - om bland annat varför, hur och med vilket lagligt stöd dina uppgifter används.

De register som används kan innehålla uppgifter som till exempel namn, personnummer eller födelsedata, adress, telefon, eventuellt vårdnadshavare.

Foton på dig eller ditt barn används endast om samtycke har lämnats.

Läs mer om foto, film, ljud och samtycke i förskola och skola på http://www.almhult.se/sv/barnutbildning/sidorsomlankasin/fotofilmochljudiforskolaochskola.4.65cc62cf14bb418d6cdddfa7.html Länk till annan webbplats.

Exempel på register:

 • Ansökan om barnomsorgsplats
 • Vistelsetid på förskolan och vårdnadshavarnas inkomster
 • Skolskjutsar
 • Elevers frånvaro
 • Journal inom skolhälsovården
 • Elevens val av kurser/ämnen
 • Val och fördelning av PRAO-platser
 • Information om elevers studieuppgifter och hur de fullgjorts
 • Resultat av nationella prov
 • Underlag för utvecklingssamtal och utvecklingsplaner
 • Elevregister för till exempel betyg
 • Avgångsbetyg som överförs från grundskola till gymnasieantagning
 • Avgångsbetyg som överförs från gymnasium/komvux förantagningsförfarandet till högre utbildning

Till toppen