Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Samhälle och miljö

Samhälle och miljö är ett brett område. Nyckeltal inom
information, delaktighet, kultur- och fritid, tekniska
verksamheter samt miljöområdet är under bearbetning
och förhoppningsvis kan området utvidgas under 2019.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

  • ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via epost.
  • att ge kunskap om tillgängligheten på den information som kommunen ger tillmedborgarna via telefon.
  • ge kunskap om medborgarnas intresse och engagemang att delta i val.
  • få kunskap om hur väl kommunen har organiserat sin verksamhet för att kunna nå ut med servicen på huvudbiblioteket.
  • visa hur etableringen av nyanlända fungerar i kommunen.
  • ge kunskap om attityder hos företag etablerade i kommunen om hur de upplever den kommunala servicen.
  • redovisa kommunens arbete för att minska användning av ändliga resurser och öka återvinningsgraden.
  • redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen.
  • att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn.

Nedan presenteras resultatet för 2016-2018. För vissa mått finns inte resultat för 2018 ännu utan 2017 är det senaste.

Kvalitet i Korthet - samhälle och miljö

Kvalitetsmått

2016

2017

2018

1. Andel som får svar på e-post inom en dag, (procent)

Ingen data

84

85

2. Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (procent)

43

46

65

3. Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (procent)

74

76

76

4. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (procent)

82,7

82,7

83,2

5. Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka

50

48

Ingen data

6. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (procent)

Ingen data

Ingen data

Ingen data

7. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (procent)

33

18

Ingen data

8. Företagsklimat enligt PJ (Insikt) – Totalt, NKI

Ingen data

76

Ingen data

9. Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel (procent)

Ingen data

30

Ingen data

10. Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enligt MFS, (procent)

58,7

41,6

38,8

11. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (procent)

32

33

Ingen data


För att kunna jämföra resultaten med övriga kommuner som deltar i mätningen har resultaten delats upp i fyra olika grupper: Bästa 25 %, Mittersta 50 %, Sämsta 25 %. Resultaten för Älmhult är enligt nedan.

2016
Grupp "Bästa" på frågan 10
Grupp "Mittersta" på frågorna 4, 5, 7 och 11
Grupp "Sämsta" på frågorna 2 och 3

2017
Grupp "Bästa" på frågan 8
Grupp "Mittersta" på frågorna 1, 2, 4, 5, 10 och 11
Grupp "Sämsta" på frågorna 3, 7 och 9

2018
Grupp "Bästa" på frågan 2
Grupp "Mittersta" på frågorna 1, 4 och 10
Grupp "Sämsta" på frågan 3

Kommentarer:
För att mäta tillgängligheten på telefon och e-post har sedan flera år ett externt företag anlitats. Företaget ringer och skickar e-post om enkla frågor. Vid telefonuppringning gör företaget även en bedömning av bemötandet. Svar på e-post ligger kvar på ett bra resultat medan tillgänglighet på telefon och bemötande visar sämre resultat.

Företagarnas helhetsbedömning (NKI) av servicen i myndighetsutövningen(skala 0-100) uppgår till 76, vilket är bland de 25 procent av kommunerna med högst resultat. Andelen ekologiska livsmedel uppgår till drygt 30 procent. Medel bland kommunerna har ökat marginellt från 27 procent till 29 procent mellan åren. Ett fåtal har över 50 procent.

Till toppen