Kyrkan skiljs från staten

Med religionens/kyrkans minskade roll och oförmåga att lösa nya problem växte nya sammanslutningar upp. Arbetarrörelsen och liberalismen tog upp kampen att få en bättre maktfördelning till vanligt folk och kvinnor. Frikyrkorörelsen reagerade mot den religiösa maktdominansen. Nykterhetsrörelsen reagerade mot det ökande missbruket och apatin. Senare under 1900-talet kom lands-
bygdsrörelsen som ett uttryck mot att alltfler flyttade till större orter och landsbygden utarmades. I slutet av århundradet kom miljörörelsen. Flera av dessa rörelser återfinns idag som politiska partier.

Ibland bildas det även lokala frågor som kan ge upphov till lokala partier. I Älmhult var detta vanligt den första delen av 1900-talet. Sedan har detta varit ovanligt, med undantag för 1970-talet. Då fanns under några mandatperioder Folkstyrt Elmhult. Partiet hade som mest sex mandat av 49.   

År 2000 skiljdes kyrkan från staten. Det innebar en återgång till tiden före Gustav Vasa, då kyrkan hade en självständig ställning. Svenska Kyrkan är nu en förening som bygger på medlemskap och avgifter i stället för beskattning. Genom att kyrkan ansvarar för begravningsväsendet har man rätt att ta ut avgift från alla som betalar inkomstskatt. Folkbokföringen överfördes till skattemyndigheten.

Kyrkans samverkan med staten varade nästan 500 år och har varit helt avgörande för samhällsutvecklingen.

© Bo Bergsjö