Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Begränsat förfarande

Se hur hela processen ser ut här. Pdf, 101.6 kB. (Pdf, 101.6 kB)

Begränsat förfarande

Begränsat förfarande kan tillämpas om alla som kommunen samrått med godkänner planförslaget. I detta fall behövs underrättelse och granskning inte göras. Planen kan gå direkt till antagande.

Initiering

En detaljplan kan påbörjas på flera sätt. Ofta ansöker markägare och exploatörer om att detaljplaner ska upprättas för att de vill genomföra en förändring. I andra fall kan en detaljplan sättas igång från politiskt håll för att få till stånd en förändring eller lösa särskilda frågor.

Planbesked

Om planbesked söks ska kommunen ge det inom fyra månader. Kommunens beslut till att göra en detaljplan eller inte går inte överklaga. Kommunen kan också inleda planarbete på eget initiativ utan planbesked.

Planförslag

Kommunen tar fram ett planförslag. Till förslaget ska det finnas en eller flera kartor över området, fastighetsförteckning och en planbeskrivning. Fastighetsförteckningen ska bland annat ha information om vilka fastigheter som berörs av planen. Fastighetsförteckningen läggs inte på kommunens webbplats på grund av personuppgiftslagen.

Samråd och granskningsutlåtande

När ett första planförslag tagits fram beslutar kommunstyrelsen om att sända ut det på samråd till dem som är berörda för att ge dem möjlighet att lämna synpunkter. Det skickas då till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända sakägare, boende som berörs och andra som har intresse av förslaget.

Om planförslaget godkänts av alla i samrådet behöver underrättelse och granskning inte ske. Kommunen sammanställer ett granskningsutlåtande efter samrådet.

Efter samrådsperioden, och ett godtagande av detaljplaneförslaget från samrådskretsen, finns det inga fler tillfällen att lämna synpunkter. Handlingarna skickas därefter till kommunstyrelsen för antagande.

Antagande

Det slutliga detaljplaneförslaget antas av kommunstyrelsen. Senast dagen efter att protokollet anslagits skickas ett meddelande om detta till Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, berörda kommuner och regionplaneorgan. Meddelande skickas också till dem som lämnat skriftliga synpunkter under granskningstiden som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande

De som inte fått sina synpunkter tillgodosedda har, från tillkännagivandet av antagandet, tre veckor på sig att överklaga beslutet till den instans som tagit beslutet. Antagna detaljplaner kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft cirka sex veckor efter antagandet. Planprocessen för den nu gällande detaljplanen är därmed färdig och genomförandefasen kan inledas.

Sammanlagt tar planprocessen mellan sex och tolv månader att genomföra om detaljplanen inte överklagas.

Till toppen