Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Hagahem 1 m.fl.

Ett förslag till detaljplan för Hagahem 1 m.fl. i Älmhult har varit på samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer mellan 24 oktober - 21 november 2018. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

Vad är syftet med detaljplanen?

Älmhults kommun växer och det ska finnas möjlighet att bygga bostäder i olika delar av Älmhult med olika boendeformer. På Hagahem finns idag HVB-hem. Området kan på sikt utvecklas till ett attraktivt bostadsområde med närhet till Älmhults centrum, kollektivtrafik, Älmhults handelsplats, förskolor och skolor, Haganäsparken och väg 23 och väg 120. Infrastruktur i form av gator och VA finns redan utbyggt i området.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i form av flerfamiljshus och möjliggöra för vård- och centrumändamål på fastigheten Hagahem 1. Syftet är också att möjliggöra fastighetsreglering utifrån befintliga förhållanden mellan fastigheten Haganäs 3 och Älmhult 3:1. Syftet är också att möjliggöra fastighetsreglering utifrån befintliga förhållanden mellan fastigheten Haganäs 3 och Älmhult 3:1.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i Älmhults centrum. Området ligger i korsningen Östra Esplanaden och Vattenvägen strax öster om vattentornet. Planområdet omfattar cirka 1,7 ha.

Fastigheterna som ingår i detaljplanen är Hagahem 1 och Älmhult 3:1 som ägs av kommunen och Haganäs 3 som ägs av det Älmhultsbostäder.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 384.8 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 4.9 MB)

Trafikbullerutredning Hagahem 2018-10-01PDF (pdf, 1.1 MB)

Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, 2018-06-19.PDF (pdf, 2.2 MB)

Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult, Icke-teknisk sammanfattning, 2018-06-19.PDF (pdf, 349 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Planprocessen

Illustration som visar hur området kan se ut utifrån föreslagen detaljplan

Till toppen