Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 mfl. (Kattesjön)

Ett förslag till detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 mfl. (Kattesjön) i Diö har varit på samråd med berörda personer, myndigheter och organisationer mellan 16 september – 14 oktober 2020. Nu pågår bearbetning av planförslaget.

Vad är syftet med detaljplanen?

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats intresse att bygga flerbostadshus på tomter i Diö. Kommunen ser mycket positivt på att fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna möta efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla planlagd mark där olika typer av bostäder kan uppföras.

Den gällande detaljplanen från 2013 är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i bruttoarea (BTA) i m² per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed att endast villor och radhus kan uppföras. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika typer av bostäder.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i Diö, cirka 1 mil norr om Älmhult tätort. Planområdet ligger sydöst om Södra stambanan och Diö station. Öster om planområdet ligger Kattesjön.

Planområdet omfattar ca 1 hektar. Fastigheterna som ingår i detaljplanen
är Stenbrohults-Kvarnatorp 1:152 - 1:154 och 1:3, samtliga fastigheter ägs av kommunen.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 370.9 kB)

Planbeskrivning med undersökning av betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 13.9 MB)

Geoteknisk utredningPDF (pdf, 3.4 MB)

BullerutredningPDF (pdf, 1.3 MB)

DagvattenutredningPDF (pdf, 629.5 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Planområde

Planområde

Planprocessen