Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön)

Granskning: Ett förslag till detaljplan för del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3 (Kattesjön) i Diö har funnits tillgängligt för granskning för berörda personer, myndigheter och organisationer. Granskningstiden pågick mellan 2 februari – 2 mars 2021.

Vad är syftet med detaljplanen?

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Älmhults kommun och det har visats intresse att bygga flerbostadshus på tomter i Diö. Kommunen ser mycket positivt på att fastighetsutvecklare vill bygga bostäder även utanför tätorten. För att kunna möta efterfrågan på bostäder är en viktig aspekt att kommunen kan tillhandahålla planlagd mark där olika typer av bostäder kan uppföras.

Den gällande detaljplanen från 2013 är formulerad på sådant vis att byggrätten begränsas i bruttoarea (BTA) i m² per fastighet. Planbestämmelserna begränsar därmed att endast villor och radhus kan uppföras. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en mer flexibel byggrätt och därmed möjliggöra för olika typer av bostäder.

Var ligger planområdet?

Planområdet är beläget i Diö, cirka 1 mil norr om Älmhult tätort. Planområdet ligger sydöst om Södra stambanan och Diö station. Öster om planområdet ligger Kattesjön.

Planområdet omfattar cirka 0,7 hektar. Fastigheten som ingår i detaljplanen
är en del av Stenbrohults-Kvarnatorp 1:3. Fastigheten ägs av Älmhults kommun.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelser Pdf, 383.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 383.9 kB)

Planbeskrivning med undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 10.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 10.4 MB)

Samrådsredogörelse Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.9 MB)

Geoteknisk utredning Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB)

Bullerutredning Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Dagvattenutredning Pdf, 629.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 629.5 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)


Planområde

Planområde

 

Planprocessen

Planprocessen

Till toppen