Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Äskya 1:27, Furulund

Ett förslag till detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund i Älmhult finns tillgängligt för samråd för berörda personer, myndigheter och organisationer. Samrådstiden pågår mellan 9 november - 7 december 2020.

Vad är syftet med detaljplanen?

Detaljplanen upprättas så att Älmhults tätort, genom en blandad bebyggelse, kan expandera åt öster.

I planförslaget föreslås bostäder på båda sidor om Handelsvägen. Planen utformas så att olika typer av bostäder kan byggas, både fler-, grupp-, och villabebyggelse i varierande volymer och höjder. Centralt i området planläggs för en ny förskola. I samband med utbyggnaden av Furlund omformas Handelsvägen och en ny gång- och cykelväg anläggs längs dess västra sida. Detaljplanen ger också möjlighet för olika typer av centrumfunktioner att etablera sig utmed Handelsvägen och mot väg 23 föreslås placering av verksamheter, kontor och handel.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i östra delen av Älmhults tätort, norr om Älmhults Handelsplats. Området gränsar i norr mot Danska vägen och i öster till väg 23. Handelsvägen löper igenom området.

Planområdet är cirka 40 hektar stort och utgörs idag av i största delen obebyggd skogs- och mossmark. Två privatägda bostadsfastigheter ligger inom området, övrig mark tillhör fastigheten Äskya 1:27 som ägs av Älmhults kommun.

Planhandlingar:

Plankarta Del 1PDF (pdf, 557.5 kB)
Plankarta Del 2PDF (pdf, 600.7 kB)
Plankarta Del 3PDF (pdf, 589.6 kB)
Plankarta Del 4PDF (pdf, 579.7 kB)

Planbeskrivning med undersökningPDF (pdf, 11.4 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Utredningar:
Konsekvensutredning Äskya avfallsanläggning, 2018PDF (pdf, 2.1 MB)
Dagvattenutredning, 2020PDF (pdf, 13.3 MB)
Bullerutredning version 1, 2020PDF (pdf, 3.4 MB)
Bullerutredning version 2, 2020PDF (pdf, 5.7 MB)
Arkeologisk utredning, 2019PDF (pdf, 10.7 MB)
Geoteknisk utredning, 1983PDF (pdf, 109.5 MB)
Översiktlig geoteknisk undersökning, 2017PDF (pdf, 9.7 MB)
Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, 2018PDF (pdf, 2.2 MB)
Magnetsfältsberäkning, 2020PDF (pdf, 134 kB)
Natur- och kulturmiljövärdesinventering, 2009PDF (pdf, 335.9 kB)

Synpunkter och frågor?

Samrådstiden pågår mellan 9 november 2020 - 7 december 2020. Senast den 7 december 2020 vill vi ha dina synpunkter. Du framför dem skriftligen till:

ks@almhult.se
eller
Älmhults kommun, Kommunstyrelsen
Box 500
343 23 Älmhult

Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar eller vill beställa en papperskopia är du välkommen att kontakta oss!

Planprocessen

Illustrationsplan, Furulund