Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Äskya 1:27, Furulund

Ett förslag till detaljplan för del av Äskya 1:27 m.fl., Furulund i Älmhult har varit på samråd för berörda personer, myndigheter och organisationer mellan 9 november - 7 december 2020. Nu pågår bearbetning av planen.


Älmhults kommun bjuder in till byggherresamverkan för att tillsammans utforma det slutliga förslaget för den del som planeras för bostadsbebyggelse.

Vad är syftet med detaljplanen?

Detaljplanen upprättas så att Älmhults tätort, genom en blandad bebyggelse, kan expandera åt öster.

I planförslaget föreslås bostäder på båda sidor om Handelsvägen. Planen utformas så att olika typer av bostäder kan byggas, både fler-, grupp-, och villabebyggelse i varierande volymer och höjder. Centralt i området planläggs för en ny förskola. I samband med utbyggnaden av Furlund omformas Handelsvägen och en ny gång- och cykelväg anläggs längs dess västra sida. Detaljplanen ger också möjlighet för olika typer av centrumfunktioner att etablera sig utmed Handelsvägen och mot väg 23 föreslås placering av verksamheter, kontor och handel.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger i östra delen av Älmhults tätort, norr om Älmhults Handelsplats. Området gränsar i norr mot Danska vägen och i öster till väg 23. Handelsvägen löper igenom området.

Planområdet är cirka 40 hektar stort och utgörs idag av i största delen obebyggd skogs- och mossmark. Två privatägda bostadsfastigheter ligger inom området, övrig mark tillhör fastigheten Äskya 1:27 som ägs av Älmhults kommun.

Planhandlingar:

Plankarta Del 1 Pdf, 557.5 kB. (Pdf, 557.5 kB)
Plankarta Del 2 Pdf, 600.7 kB. (Pdf, 600.7 kB)
Plankarta Del 3 Pdf, 589.6 kB. (Pdf, 589.6 kB)
Plankarta Del 4 Pdf, 579.7 kB. (Pdf, 579.7 kB)

Planbeskrivning med undersökning Pdf, 11.4 MB. (Pdf, 11.4 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Utredningar:
Konsekvensutredning Äskya avfallsanläggning, 2018 Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)
Dagvattenutredning, 2020 Pdf, 13.3 MB. (Pdf, 13.3 MB)
Bullerutredning version 1, 2020 Pdf, 3.4 MB. (Pdf, 3.4 MB)
Bullerutredning version 2, 2020 Pdf, 5.7 MB. (Pdf, 5.7 MB)
Arkeologisk utredning, 2019 Pdf, 10.7 MB. (Pdf, 10.7 MB)
Geoteknisk utredning, 1983 Pdf, 109.5 MB. (Pdf, 109.5 MB)
Översiktlig geoteknisk undersökning, 2017 Pdf, 9.7 MB. (Pdf, 9.7 MB)
Fysisk planering intill transportled för farligt gods i Älmhult, 2018 Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)
Magnetsfältsberäkning, 2020 Pdf, 134 kB. (Pdf, 134 kB)
Natur- och kulturmiljövärdesinventering, 2009 Pdf, 335.9 kB. (Pdf, 335.9 kB)

Planprocessen

Illustrationsplan, Furulund
Till toppen