Hoppa direkt till innehållet

Vita Korset 7 m.fl., Norregård, Älmhult

Detaljplanen för Vita Korset 7 m.fl. i Älmhult har vunnit laga kraft.

Vad är syftet med detaljplanen?

Befolkningen i Älmhult ökar och behovet av fler bostäder är stort. En förutsättning för att Älmhult ska kunna växa är att förtätning sker där befintlig infrastruktur (gata, vatten, avlopp etc) och redan nedlagda investeringar kan nyttjas.
Vita Korset-området som är i linje med översiktsplanen från 2016 är en sådan utveckling.
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder men även sådan användning som är lämplig för ett centralt läge såsom vård, centrum, kontor och kultur.
Området har planerats med hänsyn till den befintliga Hvita Korset-byggnaden där ett torg och en park blir en allmän yta i området. Syftet med platsen är att bevara parkmiljö och befintlig terrassering, som har ett kulturhistoriskt värde, med skyddsbestämmelse.
Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre bebyggelse, varav Hvita Korset-tomten är en.

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger längs med Ljungbyvägen i centrala Älmhult. Området omfattar cirka 18 600 kvm.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 307 kB)

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF (pdf, 4.2 MB)

SamrådredogörelsePDF (pdf, 793.8 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 1.3 MB)

Gestaltningsprinciper för allmän platsmark Vita KorsetPDF (pdf, 4 MB)

Antikvarisk förundersökning av Hvita Korset, Älmhults kommun, Kronobergs län, Kulturparken Småland, 2019:07PDF (pdf, 42.4 MB)

Trafikbullerutredning, ÅF Infrastructure AB Ljud & Vibrationer, 2019-02-21PDF (pdf, 579.9 kB)

Dagvattenutredning Vita Korset, 2018-11-06PDF (pdf, 836.5 kB)

Kunskapsunderlag om Julia Stéen och Hvita Korset, Kulturparken SmålandPDF (pdf, 2.5 MB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Kommunledningsförvaltningen)

Synpunkter och frågor?

Granskningstiden varar mellan den 21 maj- 11 juni 2019. Senast den 11 juni 2019 vill vi ha dina synpunkter och du framför dem till e-post ks@almhult.se eller Älmhults kommun, Kommunstyrelsen, Box 500, 343 23, Älmhult. Även om du inte har några synpunkter får du gärna meddela detta.

Har du frågor, idéer eller tankar är du välkommen att kontakta oss!

Planprocessen

Illustration som visar hur området kan se ut efter exploateringen