Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Avtal mellan Älmhults kommun, Ikea Fastigheter AB och Ikano Retail Centres Älmhult AB, ärende 5

Avtal mellan Älmhults kommun, Ikea Fastigheter AB och Ikano Retail Centres Älmhult AB, ärende 5

Älmhults kommun säljer marken för det som ska bli Handelsområde Haganäs. Området ligger utmed väg 23, öster om Älmhults tätort. Köpare är dels IKEA  Fastigheter AB, dels Ikano Retail Centres. Affären regleras i samarbetsavtal, köpeavtal, exploateringsavtal och fastighetsregleringsavtal. Fredagen den 14 oktober tecknades avtalet.

IKEA avser att bygga ett nytt varuhus plus kompletterande byggnader på området. Ikano avser att uppföra byggnader för andra butiker och handels-etableringar. Handelsområdet planeras också innefatta parkeringsplatser,  tillfartsvägar och grönytor. I anslutning till handelsområdet planerar kommunen för bostadsbyggande. Tillsammans utgör detta en framtida helt ny "stadsdel" i Älmhult.

Försäljningspriset är 280 kronor per kvadratmeter. Det sålda området är cirka 240 000 kvadratmeter stort (24 hektar). Det ger ett sammanlagt pris på cirka 67 miljoner kronor. Försäljningspriset är baserat på det marknadsvärde som angetts vid två av varandra oberoende värderingar av marken. Dessa har gjorts av NAI Svefa respektive Värderingsbyrån i Växjö på uppdrag av Älmhults kommun. Infrastrukturen till området är utbyggd, vilket är en förutsättning för det angivna värdet på marken.

Kommunen har projekterat och iordningställt marken — avbaning, anläggning av vägar, gång & cykelvägar samt vatten och avlopp. Efter övertagandet tar IKEA och Ikano över ansvaret för sina respektive delar. Kommunens arbete med "stadsdel Haganäs" fortsätter.

Kostnaden för Älmhults kommuns investeringar i handelsområde Haganäs och "stadsdel Haganäs" är cirka 96 miljoner kronor. Av denna kostnad kan ungefär 45 procent, det vill säga cirka 43 miljoner, hänföras till den delen som IKEA och Ikano köper. Kostnader för gestaltning och utsmyckning tillkommer. I kommunens totala kostnad för området ingår också förvärvet av marken.

Länk till förhandlingsprotokolletPDF (pdf, 650.8 kB)