D138 del av kv Maskrosen

Kvarteret Maskrosen ligger i västra delen av Älmhults tätort, cirka en kilometer från centrum, och omfattar ungefär 85 000 m2. Idag är största delen av kvarteret bebyggd.

I de nu gällande planerna finns inte områden för allmän plats såsom gator, natur eller park avsatta. Nu aktuellt planarbete syftar till att sammanlägga befintliga, gällande planer och på dessa markera in byggrätter, allmän platsmark och parkmark. Framtida avstyckning ska möjliggöras.

PlankartaPDF (pdf, 4.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 963.7 kB)