Hoppa direkt till innehållet

Blåsippan 1 m.fl. (tidigare Blåsippan 4 m.fl)

Detaljplanen för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult har vunnit laga kraft.

Vad är syftet med detaljplanen?

Syftet med att ändra detaljplanen är att skapa en mer ändamålsenligt och flexibel detaljplan som håller över tid. IKEA utvecklas ständigt och behovet av kontorsutrymme ökar, samtidigt som det behövs bra kopplingar mellan olika kontorsdelar inom Blåsippan 1 för att verksamheten ska kunna fungera effektivt. Detaljplanen ger en ökad exploatering som kan möjliggöra en ökning med upp till 500 arbetstillfällen och möjlighet att bygga parkeringshus.

Syftet med detaljplanen är också att möjliggöra en anslutning till väg 120.    

Planförslaget innebär:

  • Att Tulpanvägen får anslutning till väg 120.
  • Genomfartsförbud på Sunnerbogatan och på Tulpanvägen mellan Liljegatan och korsningen Tulpanvägen/Konvaljvägen.
  • Gång- och cyckelväg på Rosenstigens förlängning.
  • Utökad exploatering.
  • Den tillåtna byggnadshöjden från färdig golvnivå (våning 1) är 16,75 meter,11,75meter och 2,75 meter. 
  • Möjligheten till parkeringshus söder om Hallandsvägen

Var ligger planområdet?

Planområdet ligger cirka 500 m sydväst om Älmhults järnvägsstation och är cirka 5 hektar. Det begränsas i norr av Hallandsvägen, i öster av Bäckgatan, i söder av planlagd gång- och cykelväg samt fastigheterna Gärdet 1 och Gärdet 2. I väster begränsas planområdet av Sunnerbogatan och fastigheterna Konvaljen 1 och 2.

Marken inom fastigheterna Blåsippan 1 ägs av IKEA Property AB. Den del av mark som planläggas för Tulpanvägens anslutning till väg 120 och Rosenstigens förlängning ägs av Älmhults kommun.

Betydande miljöpåverkan MKB

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver därför upprättas.

Frågor?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss!

Information om personuppgiftsbehandling

För att kunna behandla din synpunkter kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt ärendesystem. Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv i vårt register och även begära rättelse av dessa. För att läsa mer om GDPR (Dataskyddsförordningen) gå in på www.almhult.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen.

Till planhandlingarna hör:

Plankarta med planbestämmelserPDF (pdf, 1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 13.2 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 4.8 MB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 9.7 MB)

IllustrationPDF (pdf, 7.4 MB)

PM-Trafikutredning Blåsippan, Tyréns, 2019-02-21.PDF (pdf, 3.4 MB)

Dagvattenutredning inför detaljplan Blåsippan 1, 2019-02-11, TyrénsPDF (pdf, 2 MB).PDF (pdf, 923.8 kB)

Parkeringsutredning IKEA Älmhult, 2018-09-19, Ramboll.PDF (pdf, 7.5 MB)

Kapacitetsbedömning cirkulationsplats väg 120, IKEA Älmhult, Ramboll, 2018-12-21PDF (pdf, 982 kB)

Fysisk planering intill transportleder för farligt gods i Älmhult ”Riskutredning av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Älmhults tätort”, 2018-06-19, SWECO ENVIROMENT ABPDF (pdf, 349 kB)

MUR (markteknisk undersökningsrapport) geoteknik, kv. Blåsippan 1, Älmhult, Tyréns, 2018-11-14.PDF (pdf, 5 MB)

PM – sammanfattning geotekniska förutsättningar kv. Blåsippan 1, Älmhult, Tyréns, 2018-11-16.PDF (pdf, 316.3 kB)

Gestaltningsprinciper, IDDC/ IKEA of Sweden, Älmhult, 2019-01-29PDF (pdf, 8.9 MB).PDF (pdf, 316.3 kB)

Trafikbullerberäkning inför detaljplan för Blåsippan 1 m.fl. i Älmhult, ÅF-infrastruktur AB, Ljud & Vibrationer 2019-05-20PDF (pdf, 514.9 kB)

Gatukostnadsutredning tillhörande detaljplan Blåsippan 1 m.fl. granskningshandlingPDF (pdf, 287.6 kB)

Kostnadsunderlag Gatukostnad Blåsippan 1PDF (pdf, 30.8 kB)

Fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen innehåller personuppgifter som inte läggs ut på internet. Denna finns att tillgå på Miljö- och byggförvaltningen)

Vad händer nu?
Antagandebeslutet var överklagat till Mark- och miljödemstolen. Mark- och miljödomstolen avslog överklagan. Detaljplanen är nu överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

Plnprocessen-antagande

Planprocessen

Illustration