Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Ny detaljplan kan möjliggöra fler bostäder vid Vita korset

Ett förslag till detaljplan för Vita Korset är nu ute på samråd.
- Befolkningen i Älmhult ökar och det finns ett stort behov av fler bostäder. En förutsättning för att Älmhult ska kunna växa är att det blir en förtätning där vi redan har infrastruktur som vi kan använda, som exempelvis gata, vatten, avlopp, säger Henrik Johansson, stadsarkitekt.

Illustrationsskiss.

Illustrationsskiss

Området Vita korset är idag av en nedlagd textilindustri och är planlagt som industriområde. Området ligger centralt och på en attraktiv plats i Älmhult. Det nya förslaget till detaljplan möjliggör en varierad bebyggelse med bostäder i form av flerfamiljshus där en av tomterna är avsedd för boende för seniorer.

Älmhults kommun och BoKlok har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring för att bygga bostäder inom området, bland annat bostäder för äldre enligt SilviaBo-konceptet. Samrådet är ett steg för att förverkliga avsiktförklaringen. Läs mer om avsiktsförklaringen här.

Utgångspunkten är att bevara befintliga delar av Vita Korset

Området har planerats utifrån den befintliga Vita Korset-byggnaden med gemensamma ytor så som ett torg och en park. Fyra tomter föreslås i detaljplanen, två tomter med fyra våningar och två tomter med högre bebyggelse, varav Vita Korset-byggnaden är en. Utgångspunkten är att bevara delar av Vita Korset-byggnaden eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.

Kommunen har även påbörjat en förstudie för en mötesplats för äldre i området

Läs mer om detaljplanen här.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur marken får bebyggas och vad den ska användas till. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av Plan- och bygglagen (PBL). Allmänna intressen vägs mot enskilda för att få en god helhetslösning och planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov.

Vad händer nu?

Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att det finns tre skeden: samråd, granskning och antagande. Synpunkter på förslaget kan lämnas nu i samrådsskedet fram till den 16 januari, därefter skickas planen ut på granskning med underrättelse om eventuella justeringar/ändringar innan miljö- och byggnämnden beslutar om att anta detaljplanen.

Synpunkter skickas till: mob@almhult.se eller

Älmhults kommun
Miljö- och byggnämnden
Box 500
343 23 Älmhult

Nyhet
Publicerad: