Svenska myndigheter samarbetar om prioritering av elanvändares behov

Riksdagen har beslutat om ändringar i ellagen. Det medför att ett system för att prioritera samhällsviktiga elanvändare vid elbrist kommer att införas från och med år 2012.
Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har regeringens uppdrag att stödja länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag i förberedelserna för att prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en allvarlig elbristsituation.

Styrel är en del av krisberedskapen. Störst risk för brist på eleffekt är det under mycket kalla vinterdagar, då elförsörjningen är ansträngd. Frånkoppling av el kan då genomföras som en sista utväg. I dagsläget kan Svenska Kraftnät beordra frånkoppling av elanvändare för att skydda själva elnätet vid akut effektbrist. Då drabbas alla elanvändare inom berörda/utpekade geografiska områden, utan hänsyn till om det skadar samhällsviktig verksamhet eller hotar liv och hälsa. Från och med att Styrel införs, den 1 januari 2012, kommer samhällsviktiga elanvändare att kunna prioriteras i större utsträckning än tidigare.

Läs mer om Styrel på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad: