Nu bygger vi nya stadsdelen Västra Bökhult

Detaljplanen fastställdes i somras och nu är arbetet igång för fullt med att bygga Älmhults nya stadsdel – Västra Bökhult.

Den nya stadsdelen som ska byggas är 30 hektar stort. Arbetet har därför delats upp i två etapper, se karta nedan.

Etapp 1

Under hösten 2016 pågår projektering av etapp 1, det innebär att gator, grönytor, vatten- och avloppsledningar och dagvattenområden planeras. Parallellt med detta förbereder vi även marken i området inför att kunna bygga vägar.

Vi beräknar att arbetet med att anlägga gator och ledningar kommer att påbörjas under våren 2017. Detaljplanen är ritad med generösa utrymmen för grönområden och med inslag av vatten så som dammar.

Etapp 2

Under våren 2017 kommer projektering av etapp 2 att fortsätta. För att projektering och markundersökningar i etapp 2 ska kunna genomföras behöver skogen inom inringat område gallras, se karta nedan. Detta arbete pågår under hösten 2016 och beräknas vara klart i mitten på november. Efter detta arbete kommer nya träd att planteras i grönområdena. Tidplan för anläggning av gator och ledningar i etapp 2 kommer att presenteras under 2017.

Överskottsmassor blir till pulka- och skidbacke

I Älmhult består marken ofta av sämre massor som torv och stora stenblock, som inte går att bygga hus och vägar på. Därför måste dessa massor bytas ut till så kallade moränmassor. Det innebär att det blir stora mängder överskottsmassor. Överskottsmassorna kommer sedan att användas till att skapa trevliga grönområden med bland annat en pulka- och skidbacke i stadsdelens sydvästra del.

Nyhet
Publicerad: