Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kontrollansvarig

Byggherren ansvarar för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Kontrollen att de tekniska egenskapskraven följs sammanställs i en kontrollplan. I en del fall måste en kontrollansvarig anlitas.

Vad är en kontrollansvarig?

Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) har byggherren ansvaret för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. I vissa större och mer komplicerade fall krävs en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige har ansvar för att skapa en kontrollplan och se till att alla kontroller genomförs och godkänns.

 • Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning och vara certifierad enligt Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • En kontrollansvarig ska ha kunskap om gällande bestämmelser och lagar. Personen ska också hjälpa byggherren att ta fram ett förslag på kontrollplan tillsammans med de olika projektörerna i projektet.
 • Den kontrollansvariges uppgift är att se till att kontrollplanen följs. Kontrollansvarige ska även medverka vid samråd/arbetsplatsbesök och slutligen lämna in ett utlåtande och veriferad kontrollplan inför slutbesked.

Vem har ansvar?

Det är alltid byggherrens ansvar att se till att kraven i Plan- och bygglagen följs och även att kontrollerna genomförs.

Byggherren har yttersta ansvaret även om det finns en kontrollansvarig.

Var hittar jag en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska ha erfarenhet, kunskap och vara lämplig för sin uppgift. Den kontrollansvariga måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När behövs inte en kontrollansvarig?

Vid vissa enklare åtgärder och relativt okomplicerade ärenden, där bedömningen görs att byggherren själv kan uppfylla sitt ansvar, krävs ingen kontrollansvarig.

Exempel på enkla åtgärder (PBL 10 kap. 10 § och PBF 7 kap, 5 §)

 • åtgärder som inte kräver lov eller anmälan
 • små ändringar av en- eller tvåbostadshus
 • små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus
 • åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader
 • byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad
 • att flytta en eller flera enkla byggnader
 • åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar
 • åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast avsedd för en fastighets behov
 • transformatorstationer
 • parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten
 • begravningsplatser, om anläggningen är liten
 • murar och plank
 • bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter
 • trädfällning, skogsplantering, markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet

I plan- och bygglagen definieras ändring av en byggnad som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värden. I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad.

Oftast krävs ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. (PBL 9 kap. 4 §)

 • ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett komplementbostadshus
 • bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus på högst 30 m²
 • bygglovsbefriat skärmtak
 • bygglovsbefriad tillbyggnad högst 15 m²
 • altan
 • bygglovsbefriad skyddad uteplats
 • bygglovsbefriad komplementbyggnad högst15 m², så kallad friggebod
 • bygglovsbefriade takkupor
 • inreda ytterligare en bostad utan bygglov. Observera att om bostaden ska vara för uthyrning ställs högre krav, bland annat tillgänglighet.

Miljö- och byggnämnden kan trots ovanstående besluta om att det krävs kontrollansvarig, utom för åtgärder som inte kräver lov eller anmälan. Nämndens bedömning får inte överklagas.

Till toppen