Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Bygglovsprocessen

Bygglovsprocessen innehåller flera moment och beroende på vad ditt ärende gäller förändras processen. Här kan du följa ett bygglovsärendes gång – från ansökan till slutbesked.

Bygglovsprocessens olika steg. Ansökan Handläggning Beslut Laga kraft Ev. överklagande Tekniskt samråd och kontrollplan Startbesked Arbetsplatsbesök Slutsamråd Slutbesked

1. Ansökan

När du skickar in ansökan är det viktigt att alla handlingar som krävs är med. Är inte ansökan komplett kan inte handläggaren börja sitt arbete. I bygglovsansökan står det vilka ritningar och handlingar som behövs. Ritningarna ska vara fackmannamässiga och skalenliga.

Ansökan består av flera olika handlingar beroende på vad ärendet gäller. Följande handlingar är exempel på vad som vanligtvis begärs vid uppförande av ett enbostadshus:

 • En ansökningsblankett. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • En situationsplan som visar byggnadens placering på fastigheten. Denna ritning ska vara måttsatt och skalenlig. Redovisa samtliga fasadmått samt minsta avstånd till fastighetsgräns.
  Kartan för denna situationsplan kan beställas av kommunens kart- och mätavdelning. Öppnas i nytt fönster.
  Mejla till kart@almhult.se. Beskriv kort vad ni planerar att göra. Om det finns möjlighet bifoga gärna en enkel skiss. Om byggnaden ska uppföras inom detaljplanerat område ska du alltid använda dig av kommunens kartunderlag.
 • En planritning som redovisar alla våningsplan. Fasta funktioner ska redovisas samt möblering i hall, kök, badrum, tvättstuga, vardagsrum och sovrum. Möblering ska redovisas för att tillgängligheten för personer med nedsatt orientering- och rörelseförmåga ska kunna granskas. Ritningen ska vara måttsatt och skalenlig, gärna i skala 1:100.
 • En fasadritning som redovisar byggnadens samtliga fasader. Denna ritning ska även redovisa befintliga och nya markförhållanden om marken ska ändras vid byggnationen. Fasadritningen ska vara skalenlig, gärna i skala 1:100.
 • En sektionsritning som redovisar byggnaden i genomskärning. Denna ritning ska även redovisa takhöjd, taklutning och byggnadshöjd samt vara skalenlig, gärna skala 1:100.
 • Uppgifter till en certifierad kontrollansvarig
 • Kulör- och materialbeskrivning av byggnadens fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial, fönster och dörrar. Kulörer anges med NCS-kod eller RAL-färg.
 • Kontrollplan, som redovisar de kritiska momenten, hur de kontrolleras och av vem. Du ska även berätta hur bygg- och rivningsavfall hanteras.

Kontrollansvarig

I ärenden som kräver en kontrollansvarig ska det också anmälas i ansökan. Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig. Du kan läsa mer om vilka uppgifter en kontrollansvarig har och när en sådan behövs på Boverkets hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns mer information här Öppnas i nytt fönster..

På Boverkets hemsida hittar du certifierade kontrollansvariga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kom ihåg att en kontrollansvarig är behörig i hela landet oavsett vilken ort den kontrollansvarige bor på.

Färdigställandeskydd

När du anlitar en näringsidkare för att uppföra ett en- och tvåbostadshus ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd. Färdigställandeskyddet ska visas upp för miljö- och byggnämnden innan startbesked lämnas. Det är byggherrens ansvar att skyddet finns.

2. Handläggning

När din bygglovsansökan kommit in till miljö- och byggförvaltningen registreras den och du får ett mottagningsbevis. Efter registrering går vi igenom handlingarna. Är ansökan inte komplett kommer ett brev Föreläggande om komplettering att skickas till dig. I brevet står det vilka handlingar som behöver kompletteras.

Ansökan är komplett när alla handlingar och all information som miljö- och byggnämnden behöver för att fatta beslut har kommit in. Vilka handlingar som krävs varierar beroende på vad ansöker gäller och vilken fastighet som åtgärden ska genomföras på. Är du osäker på vad som ska lämnas in tillsammans med ansökan kan du höra av dig till miljö- och byggförvaltningen innan du skickar in ansökan.

När ärendet är komplett granskas det mot plan- och bygglagen (PBL) och om det du vill göra stämmer överens med detaljplanen. Granskningen omfattar även byggnadens placering och utformning samt omkringliggande bebyggelse, byggnadens invändiga tillgänglighet och platsens natur- och kulturvärden.

När ärendet är komplett har handläggarna 10 veckor på sig att fatta ett beslut. Läs mer om handläggning på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar om bygglov i kommunen, men många beslut tas också av miljö- och byggförvaltningen på delegation av nämnden. Från och med att din ansökan är komplett, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet måste behandlas i byggnadsnämnden eller om någon extra utredning behöver göras, kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor. I sådana fall meddelar vi dig detta.

4. Eventuellt överklagande

Ett beslut om bygglov skickas till dig och personer/företag som kan påverkas av bygglovet, till exempel grannar. Både beslut och avslag om bygglov kan överklagas. 

Du kan överklaga beslutet till Länsstyrelsen, via miljö- och byggnämnden, under en bestämd tid som står i ditt beslut.

Skrivelsen ska innehålla ärendets rubrik, beslutsnummer, din överklagan med namnunderskrift samt adressuppgifter (PBL 13 kap 16 §).

5. Laga kraft

Bygglov får verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Om beslutet inte vunnit laga kraft efter fyra veckor sker eventuellt byggande på egen risk. Beslutet anses vinna laga kraft om ingen överklagan kommit in enligt punkt 4.

Ett bygglov gäller i fem år om arbetet påbörjas inom två år från det datum beslutet vunnit laga kraft (PBL 9 kap 43 §).

För att få börja bygga krävs även ett startbesked.

6. Tekniskt samråd och kontrollplan

(vid enklare byggprojekt behövs inget tekniskt samråd)

Byggherre, kontrollansvarig och en byggnadsinspektör från kommunen ska tillsammans ha ett tekniskt samråd. Det är också bra om andra berörda parter som exempelvis byggentreprenören medverkar.

Vid ett tekniskt samråd går man bland annat igenom projektets konstruktion och tekniska lösningar, försäkringar, kontrollplanens utformning och hur många arbetsplatsbesök som kommer att behövas.

En kontrollplan redovisar vilka krav som gäller, vad som ska kontrolleras under byggtiden, hur kontrollen utförs, när kontrollen utförs och mot vad man kontrollerar samt vem som utför kontrollen.

Kontrollplanen är en slags checklista som säkerställer att samhällskraven uppfylls och kontrollerar de viktigaste och mest kritiska momenten under byggnationen.

Mer information om kontrollplaner finns här. Öppnas i nytt fönster.

7. Startbesked

När kommunen gett ett startbesked får du lov att börja bygga. I startbeskedet fastställs kontrollplan och att samtliga begärda tekniska handlingar kommit in. I startbeskedet står det vilka handlingar som byggnämnden behöver för att lämna slutbesked samt vilka krav som finns i annan lagstiftning

Startbeskedet är viktigt. Börjar du bygga innan du fått startbeskedet kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Ett startbesked gäller i två år för anmälan och i bygglovsärenden tills dess att bygglovet upphör att gälla vilket är fem år efter att bygglovsbeslutet vunnit laga kraft.

8. Arbetsplatsbesök

(om det bestämts vid tekniskt samråd)

Under byggtiden ska personal från miljö- och byggförvaltningen göra minst ett besök på arbetsplatsen. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygglovet och kontrollplanen följs.

9. Slutsamråd

(framgår i startbeskedet när det behövs)

Byggherren, den som sökt bygglovet, meddelar kommunen när bygget håller på att bli färdigt. När bygget är färdigt hålls ett slutsamråd på byggarbetsplatsen. Där ska byggherre, kontrollansvarig och personal från miljö- och byggförvaltningen vara med. Vid samrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen följts, att eventuella andra villkor i startbeskedet är uppfyllda och om några avvikelser gjorts. De tekniska egenskapskraven ska vara uppfyllda.

10. Slutbesked

Innan du får börja använda byggnaden, ska kommunen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Om du börjar använda byggnaden innan slutbeskedet kan du bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Till toppen