Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Behöver jag bygglov?

Attefallsregler

I plan- och bygglagen finns det bygglovbefriade åtgärder som innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser. Exempelvis kan du bygga på prickad mark. De bygglovbefriade åtgärderna gäller endast en- och tvåbostadshus.

Innan du börjar bygga behöver du ett startbesked och ska därför skicka in en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

De bygglovbefriade åtgärderna är:

 • Komplementbyggnad på 30,0m² - Attefallshus
 • Komplementbostadshus på 30,0m² - Attefallshus
 • Inreda ytterligare bostad
 • Tillbyggnad på 15,0m²
 • Takkupor (om dom inte gör ingrepp i befintlig takkonstruktion)

Läs mer om Attefallsregler här.

Balkong

Balkong räknas som fasadändring och inom detaljplanelagt område krävs därför bygglov. I områden utanför detaljplan krävs inte bygglov för balkonger.

Vissa typer av balkonger kräver inte bygglov inom detaljplanerat område. Läs mer om detta på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglovsbefriad altan

Den 1 juli 2019 gjordes en ändring i Plan- och bygglagen som möjliggör undantag från krav på bygglov för altaner.

Det krävs varken bygglov eller anmälan för att bygga en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus om altanen uppfyller följande krav:

 • altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset,
 • altanen är inte högre än 1,8 meter,
 • altanen placeras inte närmare gränsen än 4,5 meter (altanen får byggas närmare gränsen än 4,5 meter om man har berörda grannars medgivande),
 • altanen byggs inte vid en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

En altan som uppfyller kraven som nämns ovan får byggas i strid mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser för området.

Om du vill läsa mer om bygglovsbefriade altaner finns det mer information på Boverktes hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eldstad

Alla installationer av kaminer, skorstenar och andra förbränningsanordningar är anmälningspliktiga. Det gäller också ofta om "du bara" byter ut till en ny produkt. Samma gäller för ändringar i befintlig eldstad eller rökkanal. Anmälan görs på den vanliga blanketten för anmälan och bygglov. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På blanketten ska du kryssa i om både eldstad och rökkanal berörs. Kontrollansvarig behövs inte för denna anmälan då skorstensfejarmästarens intyg krävs för att få ta den nya anordningen i bruk. Glöm inte att bifoga dokumentet som visar CE- eller EN märkning för de produkter som är tänkt att installeras. Dessa dokument ska följa med produkterna vid försäljning.

Om anmälan gäller en helt ny installation av eldstad med skorsten ska planritningar som visar eldstadens placering och fasadritningar, där skorstenen är inritad och måttsatt, bifogas ansökan. Skorstenen ska vara minst en meter över brandsäker takbeläggning eller den höjd som din installatör rekommenderat.

Om anmälan gäller en ny eldstad som ansluts till befintlig skorsten ska planritningar som visar eldstadens placering bifogas ansökan. Om anmälan gäller insättning av en kassett i befintlig öppen spis behövs endast CE-märkningen.

En kontrollplan ska också bifogas till ansökan.

Du kan läsa mer om eldstäder här. Öppnas i nytt fönster.

Friggebod

För att bygga en Friggebod krävs varken bygglov eller anmälan, men följande kriterier måste uppfyllas för att byggnaden ska klassas som Friggebod:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15,0 kvadratmeter
 • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte berörd granne godkänner annat
 • att Friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Om ovanstående kriterier inte uppfylls krävs antingen en anmälan eller bygglovsansökan.

Läs mer om Friggebod på Boverkets Hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kring kraftledningar och större vägar råder särskilda bestämmelser liksom inom strandskyddsområde. I vår kommun är strandskyddat område oftast 100 meter från strandlinjen. Kring sjön Möckeln är strandskyddet utökat till 200 meter inåt land och 100 meter ut i vattnet. I dessa fall krävs strandskyddsdispens innan du får bygga. 

Inglasning av befintlig uteplats

Inglasade uterum är alltid bygglovspliktiga. Även om det funnits tak och golv innan så infaller bygglovskravet när du skapar ett rum/volym.

Vad uterummet gränsar till har också betydelse.

Bor du utanför detaljplanerat område kan det finnas undantag från bygglovsplikten. Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du har frågor om din planerade ingalsning kräver bygglov eller anmälan.

Markarbeten

I planlagda områden krävs det marklov för schakt, markfyllnad och terrassering som avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du är osäker på om den markåtgärd du har tänkt utföra kräver marklov.

Murar

Enligt plan- och bygglagen är alla murar bygglovspliktiga, både stödmur och fristående. Höjden mäts alltid från gatunivån.

Läs mer om murar på Boverket.se Länk till annan webbplats.

Markiser

Markiser kräver inte bygglov om det inte finns någon reklam på markiserna. Står endast företagsnamnet på markisens kappa krävs heller inget bygglov.

Måla om

Bor du i en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan behöver du enligt PBL (2010:900) 9 kap 5 § inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Om du är osäker på om ni ändrar byggnadens eller områdets karaktär, vänligen kontakta miljö- och byggförvaltningen innan ni påbörjar arbetet.

Om du vill måla eller putsa en tegelfasad behövs bygglov då detta ändrar byggnadens karaktär.

Det är modernt med vita hus. Alla färger utomhus blir snäppet kallare. Välj därför en varmare vit kulör än du egentligen tänkt dig. Även en kulör som på litet prov kan se gulaktig ut blir vit på en stor yta utomhus. En vit kulör blir väldigt kall när den kommer upp på en fasad och kan bli väldigt skarp. Ha i tanken att det inte är du själv som ser ditt hus utan dina grannar!

Pergola och spaljé

En spaljé är en stående mycket gles konstruktion. Den används oftast som stöd för växter. Den består till övervägande del av luft och går att se genom från alla håll. En spaljé är bygglovsbefriad.

En pergola är en konstruktion som oftast består av ett glest tak. Taket bärs upp av pelare i varje hörn. Pergolan används oftast som växtstöd, där bladverket bildar tak och väggar. Om pergolan förses med ett fast tätt tak som skyddar mot yttre klimat krävs det bygglov.

En pergola kan även vara förankrad i en byggnad. I vissa fall kan du behöva ansöka om bygglov. Läs mer under Tak och skärmtak gällande bygglovsbefriade skärmtak.

Ibland kan det vara svårt att avgöra om en åtgärd ska ses som plank, spaljé, staket eller pergola. När byggnämnden gör en bedömning om åtgärden är bygglovspliktig görs en samlad bedömning av konstruktionens

 • längd
 • höjd
 • beständighet och utförande
 • genomsiktlighet
 • omgivningspåverkan
 • placering
 • ändamål
 • utformning

Pool

Det krävs varken bygglov eller marklov för att bygga en pool på tomten. Däremot kan du behöva bygglov för att omge poolen med altan, tak eller plank. Marklov kan behövas när du ändrar markens höjd runt poolen, till exempel genom att schakta eller fylla ut

Se en bra beskrivning om pooler hos Boverket Länk till annan webbplats..

Läs gärna MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) broschyr gällande barnsäker pool och trädgårdsdamm Pdf, 951.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 951.8 kB) när ni planerar er pool eller damm.

Skyltar

I områden som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt som är större än 1 kvadratmeter.

För att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra följande typer av skyltar krävs det inte bygglov:

 • en skylt vars area är högst 1 kvadratmeter och inte är placerad på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
 • en skylt för tillfälliga evenemang om skylten är uppsatt under högst 4 veckor och inte är placerad på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
 • en orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter och inte är placerad på eller i anslutning till en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
 • en skylt inomhus,
 • valreklam i samband med folkomröstning eller val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget,
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande,
 • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen,
 • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Solpaneler och solceller

Från och med 1:e augusti 2018 finns det bygglovsbefriade regler för solpaneler. Vad som gäller hittar du hos Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni planerar att installera solceller bör ni kontakta en brandingenjör på Älmhults kommuns räddningstjänst. Öppnas i nytt fönster. De kan informera om vad som gäller för montering samt säkerhetsanordningar för solceller. Det är viktigt att räddningstjänsten har kännedom om pågående och färdiga projekt, speciellt om det gäller flerbostadshus, större industrier och publika lokaler.

Staket och plank

Staket är inte bygglovspliktigt, men plank är bygglovspliktigt. Ett staket har mer än 50 procent luft mellan spjälorna. Ett plank är det således när den gränsen överskrids och det blir tätare mellan spjälorna eller brädorna.

Se information från Boverket.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett genomsiktligt staket eller stängsel av typen "Gunnebo" är alltid bygglovbefriat.

Tak och skärmtak

Bor du i en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan behöver du enligt PBL (2010:900) 9 kap 5 § inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Om du är osäker på om ni ändrar byggnadens eller områdets karaktär, vänligen kontakta miljö- och byggförvaltningen innan ni börjar arbetet.

När det gäller blanka och silverfärgade plåttak krävs alltid bygglov då det måste utredas hur det påverkar omgivningen. Tänk på att det oftast inte du själv som upplever reflexerna utan dina grannar!

15 kvadratmeter samlad yta av altantak, balkongtak och entrétak är bygglovsbefriat för en- och tvåfamiljshus inom planlagt område. Ett skärmtak ska alltid vara förankrat i en byggnad, annars tolkas det inte som ett skärmtak. Byggnaden kan exempelvis vara bostadshuset, garage, förråd eller andra komplementbyggnader.

Hamnar den bygglovsbefriade åtgärden inom 4,5 meters avstånd till grannen krävs grannens medgivande (vilket du kan ordna själv men du bör få det skriftligt). Större total yta kräver bygglov.

Mot gata får aldrig bygglovbefriade åtgärder utföras närmare än 4,5 meter. Mot gata kan det även finnas andra restriktioner. Se en bra beskrivning hos Boverket Länk till annan webbplats..

Trädfällning

Ibland krävs marklov för att få fälla träd. Det ska vara angivet i den detaljplan som gäller för fastigheten att marklov krävs för trädfällning för att åtgärden ska kräva marklov. Kontakta kommunens byggnadsinspektörer om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Trädäck

Ett trädäck, eller trallgolv, får byggas hur stort som helst bara det inte överskrider 70 centimeter höjd vid högsta nivån över mark. Det får heller inte ligga närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Vill du bygga närmare tomtgräns ska trallen hållas i marknivå annars krävs grannens godkännande. Vill du bygga ännu högre krävs oftast bygglov (till exempel vid lutande tomter och suterränghus). Mer information om bygglovsbefriade trädäck och altaner finner du längre upp på denna sida.

Uteservering

Till toppen