Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Höga flöden

Den stora mängden nederbörd under hösten och vintern har lett till höga vattennivåer och förväntas stiga ytterligare. Även efter att regnet upphör kan vattnet i vattendragen fortsätta att stiga.

Senaste nytt 2020 03 18: Nyhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


SMHI varnar för fortsatt höga flöden framöver, men vi räknar inte med högre vattennivå än idag, 9 mars. Klass 2-varning råder fortfarande, som i Älmhults kommun gäller för Helge å och sjön Möckeln. Enligt senaste prognoserna har vattenstånden kulminerat och beräknas inte stiga mer.

Älmhults kommun följer utvecklingen noggrant och deltar i det aktiva arbetet med att säkra samhällsviktiga funktioner.

Bilvägar, gång- och cykelvägar ses över kontinuerligt och stängs av vid behov. Om en väg är avstängd, var försiktig och ta en annan väg.

Arbete som pågår

 • Vi gör kontinuerliga mätningar av vattennivåerna och direkta åtgärder för att vattnet ska kunna passera.
 • Vi samverkar med övriga aktörer i länet kring information om lägesbilden i Kronoberg, materialbehov med mera.
 • I ett krisläge är räddningstjänstens prioriteringsordning tydlig. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska de i första hand prioritera liv och hälsa, därefter egendom och miljö.
 • Vi informerar via Älmhults kommuns kanaler, almhult.se och facebook.

Fastighetsägarens ansvar

Ansvaret för att agera inför en översvämning när det gäller privat egendom och mark ligger på fastighetsägaren som då rekommenderas att exempelvis bygga barriärer och pumpa bort vatten. Vid akut fara för människor och djur alternativt om det blivit kraftig igensättning i broar eller liknande som gör att vattenflödet stoppas, uppmanas allmänheten ringa 112.

Det här kan du göra för att skydda din fastighet

Markägare och lantbrukare

På grund av de höga vattennivåerna uppmanar Älmhults kommun alla som har ensilagebalar att se över deras placering. Ensilagebalarna bör inte stå i närheten av vatten, eller i områden som riskerar att bli översvämmade. De kan då flyta med i strömmarna och fastna i dammarna och orsaka högre vattennivåer och fler översvämningar.

Man bör även se över flytbryggor med båtar förtöjda. Dessa bryggor kan lossna av det höga vattenståndet och flyta iväg. Likaså rishögar som blivit kvar sedan man röjt kan åka med och täppa till.

Djurägare bör tänka på vad eventuella översvämningar kan innebära för djuren.

Här hittar du vanliga frågor och svar

Enskilt avlopp

Mitt enskilda avlopp med infiltration riskerar att översvämmas, vad gör jag?

Om det enskilda avloppet riskerar att översvämmas eller hamna i vatten bör man minska tillflödet av vatten från hushållet. Minimera användningen så mycket som det går, ta korta duschar och tvätta så lite som möjligt.

Om infiltrationen ligger under markytan finns det en risk att den höga vattennivån kan förstöra sammansättningen av massorna i infiltrationen. Spridarrören i infiltrationsbädden ska ligga 1 meter ovanför grundvattenytan/ytvatten för att infiltrationen ska rena på rätt sätt.

 1. Kontrollera vattennivån i slamavskiljaren, om man har en trekammarbrunn ska inte vattennivån vara högre än skiljeväggarna mellan kamrarna. För höga vattennivåer i slamavskiljaren kan medföra "bakfall" av avloppsvatten. Kontrollera även så locket är rätt placerat och tätt, så att inte ytvatten rinner ner i slamavskiljaren.

 2. Kontrollera fördelningsbrunnen. Om det finns en pumpbrunn, kontrollera även vattennivån i den. Vissa pumpbrunnar är försedda med nivålarm. I fördelningsbrunnen (det är en brunn som bör vara placerad framför infiltrationens början) ska vattennivån inte vara högre än utloppsrören till infiltrationen. Vattnet i brunnen ska vara klart, om det finns spår av slam kan det vara ett tecken på slamflykt. Kontrollera även att locket är rätt placerat och tätt.

 3. Kontrollera luftningsrören. Ta en lång pinne och känn ner i luftningsrören för att se om det finns vatten i rören. Om det finns vatten i rören så står infiltrationen under vatten. Detta påverkar reningsprocessen och grundvattnet kan bli kontaminerat. Det medför en risk att dricksvattenbrunnar kan bli kontaminerade av avloppsvatten.

 4. Lukta! Om ni känner lukt av avlopp i närheten av infiltrationen tyder detta på att reningen inte fungerar på ett effektivt sätt.

För många fastighetsägare är det inte självklart vilken typ av enskild avloppsanläggning som finns på fastigheten. Kontakta gärna oss på miljö- och byggförvaltningen vid frågor.

Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats.

Mitt enskilda avlopp med sluten tank riskerar att översvämmas, vad gör jag?

Om det enskilda avloppet riskerar att översvämmas eller hamna i vatten bör man minska tillflödet av vatten från hushållet. Minimera användningen så mycket som det går, ta korta duschar och tvätta så lite som möjligt.

Om det finns en sluten tank som består av betong på fastigheten, krävs det väldigt mycket ostabilitet i marken för att den ska förflytta sig. Om marken runt omkring den slutna tanken har börjat bli vattenmättad kan man exempelvis använda sig av grus och singelmassor för att minska mättnaden. Vid extrema fall kan den behöva förankras med sten/betong block.

Slutna tankar som är gjorda av plast eller plåtmaterial har lättare att förflytta sig. Om den slutna tanken inte är förankrad bör man åtgärda det snarast. Kontakta miljö- och byggförvaltningen innan ni påbörjar några åtgärder. Om man vet att den slutna tanken är förankrad kan man stödja upp marken med att ta dit grus och singelmassor.

En sluten tank bör vara ansluten till en larmfunktion för att varna när slam och vattennivåerna i tanken är höga och tömning behövs. Om det inte finns ett larm på er slutna tank, kontakta en entreprenör för att installera ett.

En sluten tank bör täthetskontrolleras vart 10:e år. Om ni vet att detta inte har gjorts bör en täthetskontroll ske inom snar framtid. Kontakta en entreprenör eller en firma som utför täthetskontroller. Om den slutna tanken inte är tät kan avloppsvatten läcka ut i marken och kontaminera grundvattnet och dricksvattenbrunnar.

Om er slutna tank behöver tömmas, kontakta SSAM.

I vissa fall kan man dika runt fastigheten för att leda bort vattnet från den enskilda avloppsanläggningen. Kontakta även ert försäkringsbolag för att kontrollera om er hemförsäkring kan täcka en del av kostnaderna.

Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats.

Mitt enskilda avlopp är översvämmat, finns det någon risk för dricksvattnet i min brunn?

Ja, när avloppsvatten når grundvattne finns det en risk att dricksvattenbrunnar och närliggande miljöer blir kontaminerade av avloppsvatten. Kontrollera så att dricksvattenbrunnens lock ligger på ordentligt och att det inte finns några sprickor i locket. Brunnens konstruktion kan också påverka om avloppsvatten läcker in, till exempel vid otätheter mellan betongringarna eller om du har en äldre brunn som är stensatt.

Om du misstänker att ert dricksvatten har blivit kontaminerat, antingen att det har fått färg, lukt eller smak, bör man koka vattnet som ska användas till matlagning och dryck. Beställ ett provtagningskit via Älmhults kommuns hemsida för att kontrollera vattenkvalitén. Läs igenom instruktionerna noga och använd den rabattkod som finns.

Vid frågor kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen, telefonnummer 0476-550 00 och e-postadress mob@almhult.se

Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats.

Vem kan hjälpa mig att vidta förebyggande åtgärder mot översvämning av mitt enskilda avlopp?

Kontakta en entreprenör för att diskutera möjliga lösningar för hur man kan gå vidare för att minska riskerna att det enskilda avloppet blir översvämmat.

Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats.

Vem kan hjälpa mig med mitt enskilda avlopp som är översvämmat?

Om din enskilda avloppsanläggning redan har översvämmats bör du inte använda din enskilda avloppsanläggning. Beställ en akuttömning från SSAM av slamavskiljaren för att minimera slamflykt.

Kontakta en entreprenör angående eventuella lösningar. Kontakta även miljö- och byggförvaltningen innan något arbete påbörjas. Kontakta ert försäkringsbolag.

Berätta även för närliggande grannar att er avloppsanläggning är översvämmad för att de ska kunna kontrollera sin egen dricksvattenbrunn. Det kan även vara aktuellt för grannarna att kontrollera sina egna avloppsanläggningar.

Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats.

Egen brunn

Mitt enskilda avloppsanläggning är översvämmad, finns det någon risk för dricksvattnet i min brunn?

Ja, när avloppsvatten når grundvattnet/ytvatten finns det en risk att dricksvattenbrunnar och närliggande miljöer blir kontaminerade av avloppsvatten. Kontrollera så att dricksvattenbrunnens lock ligger på ordentligt och att det inte finns några sprickor i locket m.m. Brunnens konstruktion kan också påverka om avloppsvatten läcker in, till exempel vid otätheter mellan betongringarna eller om du har en äldre brunn som är stensatt.

Om ni misstänker att ert dricksvatten har blivit kontaminerat, antingen att det har fått färg, lukt eller smak, bör man koka vattnet som ska användas till matlagning och dryck. Beställ ett provtagningskit via Älmhults kommuns hemsida för att kontrollera vattenkvalitén. Länk till annan webbplats. Läs igenom instruktionerna noga och använd den rabattkod som finns.

Vid frågor kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen, telefonnummer 0476-550 00 och e-postadress mob@almhult.se

Folkhälsomyndighetens rekommendationer när dricksvattnet måste kokas. Länk till annan webbplats.

Vattnet från min egna brunn smakar konstigt och har en annorlunda färg. Vad gör jag?

Om vattenkvalitén har förändrats eller att man misstänker att vattenkvalitén har försämrats bör man koka vattnet som ska användas till matlagning och dryck.

Beställ ett provtagningskit via Älmhults kommuns hemsida för att kontrollera vattenkvalitén. Länk till annan webbplats. Läs igenom instruktionerna noga och använd den rabattkod som finns.

Vid frågor kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen, telefonnummer 0476-550 00 och e-postadress mob@almhult.se

Kommunalt vatten och avlopp

Jag har översvämning i min källare. Vad gör jag?

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten, undvik att vada runt i vattnet då det kan finnas risk för bakterier
 • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan
 • Kontakta ditt försäkringsbolag
 • Anmäl källaröversvämning hos Älmhults Kommun Länk till annan webbplats.

Läs mer

Läs mer om de höga vattenflödena på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Till toppen