Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vilka risker och hot finns

Särskilda risker i Älmhults kommun

Sevesoanläggningar

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

För att skydda oss människor och vår miljö från att utsättas för allvarliga kemikalieolyckor finns ett särskilt EU-direktiv om risker för stora olyckor i vissa industriella verksamheter (Sevesodirektivet). Sevesodirektivet har införts i svensk lagstiftning genom lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Det är viktigt att allmänheten vet hur en kan skydda sig vid en allvarlig kemikalieolycka.

I Älmhults kommun finns det två sevesoanläggningar med verksamhet som innebär att en olycka skulle kunna göra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas.

Primagaz Gasol Sverige AB har verksamhet enligt Servesolagstiftningen i Älmhults kommun. Pdf, 158.7 kB. (Pdf, 158.7 kB)

Anderssons Grus AB har verksamhet enligt Servesolagstiftningen i Älmhults kommun. Pdf, 41.5 kB. (Pdf, 41.5 kB)

Mer information om Sevesolagstiftningen finns på www.seveso.se Länk till annan webbplats.

Översvämningskartering Helge å

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har regeringens uppdrag att förse landets kommuner och länsstyrelser med översiktlig kartläggning av områden utmed landets vattendrag som kan översvämmas. Detta kallas för översvämningskartering.

Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas översiktliga fysiska planering och som ett underlag för arbetet med de kommunala handlingsprogrammen. Karteringarna kan även vara ett stöd i räddningstjänstens övergripande planering av insatser.

På MSB:s översvämningsportal kan du se vilka risker för översvämning som finns. Länk till annan webbplats.

Allmänna risker och hot

Olyckor

Olyckor är plötsligt inträffade händelser som kan medföra skada.

Exempel på olyckor är:

 • brand i byggnad
 • skogsbrand
 • trafikolycka
 • och olycka med farligt gods.

Vi kan alla arbeta förebyggande genom att tänka på hur vi agerar och genom att använda lagstadgad skyddsutrustning. Använd säkerhetsbälte i bil och buss samt hjälm när du cyklar. Bra hushållsberedskap är brandvarnare som funktionstestas regelbundet, brandsläckare, broddar vintertid och att ha en första-hjälpen väska i bilen.

Pandemi/smitta

En pandemi innebär en omfattande spridning av en typ av influensavirus som sannolikt kommer att påverka stora delar vårt samhälle. Därför är det viktigt att ha en god beredskap. Att inte använda antibiotika i onödan och alltid använda en god handhygien är bra hushållsberedskap.

Klimatförändringar

Klimatförändringar har och väntas föra med sig en rad följder för människor, samhällen och ekosystem. Många av riskerna är förknippade med klimatförändringar som pågår redan idag. Riskerna ökar vid ytterligare uppvärmning och då generellt mer ju kraftigare uppvärmningen blir. Med anledning av klimatförändringarna kommer det bli torrare på sommaren vilket innebär lägre grundvattennivåer och fler värmeböljor. Att se över möjligheten att klara av låga grundvattennivåer i den enskilda dricksvattenanläggningen samt köpa hem vattendunk kan vara en bra hemberedskap.

Brottslighet

Pågående brott ska alltid anmälas på 112 och brott som redan har skett på 11414. Det är viktigt att alla brott anmäls.

Enligt polisens trygghetsmättning i Älmhults kommun är oron för att bli utsatt för inbrott i hemmet stor men utsattheten är väldigt låg. Kommunen har ett gott samarbete med Polisen för att öka tryggheten och minska brottsligheten. För att upptäcka och förhindra brott är det viktigt att polisen får in tips. Du kan alltid lämna tips anonymt.

Propaganda

Propaganda innebär att man försöker påverka människor att tänka, tycka och göra på ett visst sätt. Det kan man göra med hjälp av till exempel tal, texter, bilder och andra symboler. Propaganda innehåller ofta överdrifter, halvsanningar och förenklingar som visar en alltför positiv bild av den som ligger bakom propagandan. Var källkritisk till den information du får!

Ställ dig frågorna:

 • Vem är källans författare? Är författaren expert på området och neutral?
 • I vilket syfte har källan skapats?
 • Är informationen aktuell?
 • Har andra faktagranskat och godkänt publiceringen? Ligger en myndighet eller större organisation bakom informationen, och är det viktigt för organisationen att informationen är korrekt?
 • Kan andra kontrollera uppgifterna?
 • Går det att hitta andra trovärdiga källor?

Väpnat angrepp

Internationellt används begreppet väpnat angrepp. I Sverige använder vi oftast ordet krig. Det säkerhetspolitiska läget har under senare tid ändrats både i Europa och Sverige. Numer är det inte längre osannolikt att ett väpnat angrepp från främmande makt kan inträffa men sannolikheten bedöms fortfarande låg.

Det finns för närvarande inget militärt hot mot Sverige. Det är regeringen som fattar beslut om Sverige är i krigsfara eller i krig. De kan då fatta beslut om höjd beredskap vilket innebär att en rad speciallagstiftningar träder in, till exempel ransoneringslagen.

Så får du information vid en kris

Vid en krishändelse är det viktigt att du sätter dig i säkerhet och håller dig informerad om händelsen och dess utveckling. Älmhults kommun använder flera olika system och kanaler för att nå ut med information vid en krishändelse.

Varningar kan bland annat utfärdas med hjälp av utomhuslarm och information i Sveriges Radio.

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Signalen i utomhusvarningssystemet består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan. Utomhusvarningssystem finns i större tätorter i Sverige. När du hör signalen från utomhusvarningssystemet ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio för information.

När faran är över hörs en 30-40 sekunder lång signal.

Till toppen