Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nytt förslag om avgifter för kommunalt vatten och avlopp

Kommunens avdelning för vatten och avlopp, som i dagligt tal kallas VA, är en avgiftsfinansierad verksamhet. Det innebär att allt som görs inom VA finansieras av anslutna kunder.

VA lyder under lagen om Allmänna vattentjänster. Lite enkelt förklarat kan man säga att VA inte kan strunta i att underhålla vattenverk, pumpstationer, reningsverk och ledningsnät. Dessa måste hållas i gott skick. Eftersom de inte betalas med skattemedel behöver avgifterna höjas i takt med att kostnaderna ökar, exempelvis för reservdelar, el, löner och investeringar.

Vi står inför en höjning av avgifterna och har bett Kristin Täljsten, VA-chef och Malin Augustsson, VA-ingenjör att svara på frågor om varför och vad det kan innebära.

Två kvinnor med kommunhus och statsmiljö i bakgrunden. 

Malin Augustsson, VA-ingenjör och Kristin Täljsten, VA-chef.

Varför räcker inte intäkterna från anslutna kunder?

Just nu betalar vi för att renovera och bygga ut vattenverket, men även mindre anläggningar som är gamla behöver rustas upp. Ledningsnätet byggs ut i de nya bostadsområdena, samtidigt som de befintliga ledningarna byts ut. Det betyder att vi just nu lägger ut mer pengar än vi får in.

Med nya bostadsområden kommer nya kommuninvånare. När nya invånare flyttar in blir det fler som betalar avgifter och på så vis delar på kostnaderna. Dels betalar de för att koppla in vatten och avlopp till sina nybyggda hus, dels betalar de brukningsavgifter när de väl flyttat in. Och det är brukningsavgifterna som bland annat finansierar vattenverket.

En annan orsak är att när vi tidigare bestämt avgifterna har vi jämfört oss med andra kommuner i vår storlek och på så vis fått fram en rimlig summa över de intäkter vi behöver. Men Älmhult är inte jämförbart med andra kommuner i samma storlek. Det finns några mindre kommuner i Sverige som är unika för att de växer i nästan samma takt som mellanstora städer gör och Älmhult är en av dessa kommuner.

Vi har en tröskel av investeringar i vattenverk, reningsverk, ledningar, pumpstationer och nya bostadsområden. Människor som pendlar till Älmhult vill flytta hit. Just nu betalar de skatt och avgifter i den kommun de bor i. När de flyttat hit blir vi fler som delar på vatten och avloppsavgifterna. Då kommer vi över tröskeln.

Vad har ni gjort för att få ordning på budgeten, det som kallas en budget i balans?

Vi har slutat att jämföra oss med andra kommuner och tagit fram renoveringsplaner på vattenverk, pumpstationer, ledningsnät och vad det kommer att kosta. Nu tar vi fram avgifterna efter vad det faktiskt kostar att hålla VA-anläggningarna i gott skick.

Vi har två huvudområden där vi får intäkter.
1. Anläggningsavgift. De som bygger nytt ska betala vad det kostar att koppla in vatten och avlopp. Det vill säga de nya detaljplanerna och den utbyggnad som görs ska finansieras av dem som kommer att bo där. Detta ska inte redan befintliga kunder finansiera.

2. Brukningsavgift är den årsavgift du betalar för vatten- och avloppstjänster. Den ska finansiera all drift och nya investeringar till exempel vårt vattenverk och reningsverk men även alla andra anläggningar som är i behov av renovering för att hållas i gott skick.

Vi har räknat ut vad det kostar att bygga ut vatten och avlopp i de nya bostadsområdena. En prislapp har satts på alla dessa investeringar och vem som ska betala vad genom olika avgifter. Vi använder ett nytt system som ger en överskådlig bild över intäkter och kostnader. Kartläggningen är gjord för fem år framåt.

Med det nya avgiftsförslaget kommer det att kosta ungefär lika mycket att ansluta sig till vatten och avlopp här i Älmhult som det gör i Växjö. Det kostar lika mycket för oss att ta in en entreprenör för att gräva, lägga ledningar och köpa in material som exempelvis i Växjö.

Vad händer nu?

Vi har lämnat förslaget på förändrade avgifter till tekniska nämnden, som i sin tur enhälligt har beslutat att de lämnar detta förslag vidare till kommunfullmäktige. Nämndens förslag är att kommunfullmäktige ska godkänna de förändrade avgifterna. Ärendet tas upp på kommunfullmäktige den 22 november. Det är först då vi vet om den nya taxan kommer att gälla från 2022.

Hur skulle förslaget kunna påverka mig som VA-kund?

Det vi berättar nu är ett förslag; det är alltså inte ett beslut.

Här kommer ett par exempel på hur avgiften förändras enligt förslaget, genom en schablonberäkning för en villa och flerbostadshus, alltså ett medelvärde:

En schablonvilla, som använder 150 kubikmeter vatten per år och har en tomt på 800 kvadratmeter får en höjning på 1 900 kronor per år med moms medräknat.

Schablon för flerbostadshus med 15 lägenheter och som använder 2 000 kubikmeter vatten per år och har en tomtyta på 800 kvadratmeter får en höjning på cirka 22 700 kronor per år med moms medräknat.

För dig som har en fastighet med verksamhet kommer vi att göra en inventering där vi ber dig lämna uppgifter om bland annat antal lägenheter eller lokalytornas bruttoarea. Du kommer att kunna redovisa detta via en e-tjänst. Det här är en lång process som inte blir klar under första året eller till höjningen men som måste göras i vilket fall som helst.

Det går däremot inte att säga något generellt om hur avgiften kommer att förändras för verksamheter. Dagens avgift beror på vattenmätarnas storlek och antal, vilket varierar mellan verksamheter. Men ett exempel är att en verksamhet med 300 kvm lokalyta som förbrukar 300 kbm vatten per år med den minsta vattenmätaren kommer att få en höjning med cirka 4 900 kr, medan samma förutsättningar men en större lokal på 3 000 kvm får en höjning med cirka 25 000 kr (med moms inräknat). Vissa verksamheter kommer få en lägre höjning och vissa, särskilt de med stora lokalytor, kommer få en högre höjning.

Hur tänker ni kring uträkningarna av taxa/avgifter enligt ert förslag?

I det nya förslaget till taxa använder vi Svenskt Vattens basförslag för hur en VA-taxa bör utformas. Precis som i den befintliga taxan får du en högre avgift ju mer vatten du förbrukar. Men det finns även fasta avgifter, som ska spegla den nytta eller möjligheten du har att använda vatten och avlopp. Enligt dagens taxa är det storlek och antal vattenmätare som bestämmer avgiften, men enligt förslaget ska det i stället vara antalet bostadsenheter, lägenheter eller lokalytan som bestämmer hur hög avgiften blir. Du anses ha en större nytta av vatten och avlopp om du äger ett lägenhetshus med 8 lägenheter än om du äger en villa, men idag betalar ägarna lika mycket i fasta avgifter. Trots att du för lägenheterna kan få in (mer) intäkter i form av hyra.

Hur tänker ni göra med ekonomin framåt i tiden?

För att få en bra överblick och för att få pengarna att räcka till dessa stora projekt, som löper över flera år där kostnader kan komma under ett år och intäkterna under nästa, måste vi göra annorlunda i vår budgetplanering. Vi har ett nytt planerings- och beräkningssystem där alla våra investeringar läggs in och vi kan med bättre precision räkna ut de faktiska kostnaderna. Behovet har kartlagts för fem år framåt och inför varje budget lägger vi in och justerar alla investeringskostnader. På så vis korrigerar vi varje år i stället för någon gång ibland.

Våra fonder har lösts upp för att kunna fördels på ett bättre sätt i de olika projekten. Genom att periodisera anläggningsavgifter matchas intäkterna mot de periodiserade kostnaderna för de anslutningar som avgifterna avser.

Vi har med hjälp av ett bolag (EnviDan) utvecklat vårt arbete efter en metodik som passar oss och genom deras ekonomiska planerings- och beräkningssystem kan vi nu styra och planera ekonomin utifrån Älmhults förutsättningar.

Och vad gäller beräkningen av avgifter är vårt förslag att vi nu ändrar vår konstruktion på taxan till Svenskt Vattens basförslag, för hur avgifter bör beräknas. Svenskt Vattens förslag, att avgiften ska baseras på antal bostadsenheter eller lokalyta, anses bättre spegla kundernas nytta av VA-tjänsterna. Taxan är dessutom väl beprövad bland andra kommuner och även tolkad av domstolar i rättsfall, vilket ger vägledning där det finns utrymme för olika tolkningar av taxan.

Vad ingår i kartläggningen av investeringar och underhåll i den nya femårsplanen?

Kartläggning täcker bland annat renovering och underhåll av vårt föråldrade ledningsnät, äldre reningsverk och pumpstationer. Investeringen i vattenverket är naturligtvis med, men även vårt avloppsreningsverk. Dessa anläggningar håller inte måttet. De har många år på nacken och när allt fler flyttar till Älmhult räcker de dessutom inte till, så därför har vi lagt in dem i femårsplanen.

I kartläggningen har vi också med att de nya bostadsområdena som byggs ska ha en kostnadstäckning på 100 %. Det innebär att utbyggnaden av VA-nätet ska bekostas av dem som kommer att bo där.

Finns det någon tidsplan för när saker händer och hur kunder får information?

Fram till november, då förslaget tas upp i Kommunfullmäktige, kommer vi att jobba med detaljerna. Det handlar bland annat om att inventera flerbostadshus och verksamheter. Berörda kommer att få brev med information och möjlighet att lämna synpunkter på våra uppgifter om deras lägenhetsantal eller lokalytor.

Länkar

EnviDan kombinera finansiell rådgivning med expertis inom vatten, avlopp och energi. envidan.se/expertiser/vattenproduktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenskt Vattens VA-taxa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen