Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nya avlopps- och dricksvattenledningar i Boastad

Den kommunala avloppsreningsanläggningen i Boastad är gammal och den sjöförlagda ledningen för dricksvatten börjar nå sin maximala kapacitet. Nu ansöker vi hos Länsstyrelsen och Lantmäteriet om att få lägga sjöledningar för avlopp och dricksvatten mellan Boastad och Möckelns badplats. Vatten- och avloppsingenjörerna Hjalmar Larsson och Malin Augustsson berättar om vad det innebär.

Genom att välja en sjöledning får vi en låg anläggningskostnad, låg miljöpåverkan och låg driftskostnad. En sjöledning är, till skillnad från ledningar på land, betydligt billigare att anlägga, eftersom grävarbetet är minimalt.

Dagens avloppsrening består av dammar och infiltrationer. Att bygga ett nytt reningsverk är kostsamt, inte bara att anlägga utan också att driva; och det uppnår ändå inte samma säkra och stabila rening som det större reningsverket i Älmhult gör. Ett lokalt reningsverk ger också upphov till lukt och störningar för de som bor i närheten.

Vilka skyddsåtgärder kommer kommunen att vidta?

Ledningarna, som kommer att användas, är tillverkade av en speciell plast som är mycket tålig mot stötar och påfrestningar som kan uppstå i sjön. På sträckorna närmast land kommer ledningarna att läggas i skyddsrör för att få ett extra skydd mot exempelvis ankare från båtar.

Flödesmätning kommer att installeras på avloppsledningen på båda sidor av sjön . Då kommer vi direkt se om det uppstår ett läckage, eftersom ledningen hela tiden är full och åtgärda det snabbt. Arbetet med anläggningen kommer inte heller att ske sommartid med hänsyn till djurliv, boende och badgäster i området.

Hur kommer detta att påverka sjön?

I samband med projektering av de tilltänkta ledningarna gjordes en omfattande studie av sjön med hjälp av en extern konsult. Botten skannades och filmades och en inventering av djur- och växtlivet genomfördes. Utifrån detta kunde en sträckning för ledningarna tas fram, som inte påverkar några ovanliga djur eller växter.

Hur påverkas de som bor nära?

Vi planerar arbetet utifrån att störningarna ska bli så små som möjligt och de som bor i närheten påverkas först när arbetet sätter igång. Vi behöver exempelvis göra vissa grävarbeten för att koppla in sjöledningarna till de befintliga vatten- och avloppssystemen. De som kan påverkas av arbetena kommer att få mer information om omfattningen innan vi börjar.

När börjar arbetet?

Det beror på hur lång tid det tar för att säkra nödvändiga rättigheter och tillstånd. I bästa fall kan arbetet göras redan under våren 2020. För att minska störningen på djurliv, boende och badgäster vill vi undvika att göra arbetet under sommaren. Alternativet är hösten 2020. Arbetet tar några veckor att göra.

Har du frågor eller synpunkter

Du är välkommen att höra av dig till VA-avdelningen på telefon 0476-550 00 eller via e-post till hjalmar.larsson@almhult.se eller malin.augustsson@almhult.se

Nyhet
Publicerad:
Till toppen