Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan
Ungdomar cyklar i Älmhult

Fotograf: Henrik Palmberg

Älmhults kommuns cyklister har tyckt till

I slutet av sommaren uppmanade Älmhults kommun cyklister att svara på Cykelfrämjandets enkät Cyklistvelometern 2020 som mäter hur cyklister upplever kommunen utifrån ett cykelperspektiv. Nu har resultatet kommit och cirka 50 procent av de svarande tycker att Älmhult är en bra cykelkommun.

Älmhults kommun hamnade på plats 20 av 50 inom kategori små kommuner i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer, en nationell undersökning där cyklister i respektive kommunen vartannat år bedömer hur det är att cykla i kommunen.

Cyklisterna i Älmhult ger kommunen en totalpoäng på 2,97 på en femgradig skala och cirka 50 procent av svarande cyklister är nöjda med förutsättningarna att cykla i Älmhult. 58 procent vill rekommendera andra att cykla i kommunen.

Vilka har svarat?

I Älmhult har 127 cyklister svarat på enkäten. Minst 50 svar behövdes från småkommuner för att få en sammanställning av resultatet.

– Det är glädjande att så många har tagit sig tid att tycka till. Det är en hög svarsfrekvens jämfört med flera andra kommuner. Cyklisters perspektiv är värdefulla för att kunna förbättra cykelarbetet på kommunnivå.

Nöjdheten hos cyklister kommer att följas upp kontinuerligt för att se att arbetet går i rätt riktning och ett av de övergripande målen i kommande cykelplan är att nöjdheten ska öka, säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg. 

Kontinuerligt arbete

När det gäller förbättringsområden så är det främst inom området trygghet, framkomlighet och säkerhet. Resultatet visar även ett lägre resultat för cykelklimatet, det vill säga cyklistens uppfattning om hur klimatet är för cyklister i kommunen i förhållande till andra trafikanter, aktörer och omgivningen i Älmhults kommun. Resultatet visar även att kommunen behöver prioritera vinterunderhållet.

– Resultatet visar att cyklingsfrågan bör prioriteras för att göra kommunen ännu mer attraktiv. Det handlar framförallt om att förbättra infrastrukturen genom att göra cykelnätet mer sammanhängande samt att viktiga stråk förstärks för att nå ökad säkerhet och trygghet, säger Paul Robertsson, utvecklingschef.

– Att cirka 30 procent av de svarande uppger att de känner att det är tryggt för barn att cykla är en fråga vi måste prioritera i samhällsplaneringen. Barnens perspektiv behöver ges ett ökat fokus i vårt arbete framåt, fortsätter han.

Potential för ökad cykling

Älmhults kommun har som mål att andelen cykeltrafikanter ska öka och arbetar kontinuerligt med att förbättra cykelnätet.

– Vi vill att det ska bli ännu enklare att cykla i Älmhult och vi vill uppmuntra till klimatsmart och hälsosamt resande, säger Cecilia Axelsson, miljöstrateg. Under hösten kommer beslut tas om en ny Cykelplan för att få en gemensam målbild och strategi för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.

– Det finns en stor potential för ökad cykling i Älmhult. 16 procent av alla resor sker idag med cykel och 30 procent av invånarna vill minska på bilåkandet, säger Cecilia.

Cykelbarometer och nya cykelvägar

– Några av åtgärderna som utförts under 2020 är den nyanlagda cykelvägen till badplatsen i Bökhult. Vi har också fått upp vår cykelbarometer för att på ett tydligt sätt kommunicera antalet cyklister både per dag men även över längre perioder, säger Elinor Johansson, gatuingenjör.

På Ljungbyvägen planeras också ett antal övergångsställen med cykelöverfarter för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Under 2021 kommer vi bland annat att anlägga cykelöverfarter på Svanabodabägen och Stenhuggarevägen.

Så tycker cyklisterna om Älmhult

  • 48 procent av de 127 cyklister i Älmhult som har svarat på Cyklistvelometern 2020 är generellt sett nöjda med förutsättningarna för att cykla i Älmhult och 58 procent av de svarande vill rekommendera andra att cykla i kommunen.

  • 40 procent av Älmhultscyklisterna känner att det är tryggt för dem själva att cykla och 29 procent tycker att det är tryggt för barn och ungdomar att cykla i kommunen.

  • 29 procent upplever att lastbilar skapar otrygghet för dem när de cyklar. Det ska jämföras med att 22 procent av cyklisterna i hela landet och 32 procent av cyklisterna i små kommuner känner samma otrygghet.

  • 64 procent av cyklisterna är nöjda med hur cykelvägarna sköts på sommaren och 14 procent är nöjda med hur de sköts på vintern.

  • 61 procent av de cyklister som svarat upplever konflikter i trafiken med bilar och 65 procent upplever konflikter med fotgängare.

  • När det kommer till coronapandemin har det fått 13 procent av de svarande att cykla mer och 13 procent att cykla mindre.

Om Cykelfrämjandets Cyklistvelometer

Cyklistvelometern är en undersökning av cyklisters nöjdhet med cykling i sin kommun som med hjälp av självrekryterade cyklister som ger sitt omdöme på kommunens insatser för cykling inom områdena generell nöjdhet, trygghet, tillgång till cykelinfrastruktur, framkomlighet i cykelvägnätet, cykelklimat samt cykelns prioritet i kommunen

Kommunerna som deltar delas in grupperna; stora, mellanstora och små kommuner. Älmhult kommun ingår i gruppen små kommuner som har färre än 50 000 invånare.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen