Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vinterväghållning

Vinterväghållning jobbar vi med tillsammans, du som privatperson, företagare, kommunen och Trafikverket; ingen kan göra det själv.

Vi har ansvar för kommunala ytor, gång- och cykelbanor samt kommunala vägar. Fastighetsägare har ansvar för att snöröja och halkbekämpa utanför sina fastigheter och som trafikant har du ansvar för att anpassa hastigheten på ditt fordon till situationen.

För information om cykel- och gångvägar klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Startkriterier

Gång- och cykelnätet delas in i tre kategorier; huvudnät, övrigt nät och övriga trottoarer.

Gator och vägar delas in i fyra kategorier; genomfartsvägar med anslutning till Trafikverkets nät, högprioriterade gator, villagator och parkeringar.

 • Huvud gång- och cykelnätet plogas efter avslutat snöfall. Minsta snödjup för uppfyllt startkriterier är fyra cm. Övriga gång- och cykelnätet och övriga trottoarer påbörjas när huvudnätet av gång- och cykelvägar är plogat.
 • Genomfartsvägar till Trafikverkets nät ska hålla samma standard som Trafikverkets vägar. Det innebär att fyra timmar efter avslutat snöfall ska det finnas minst snö- och isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan förekomma. Halkbekämpas med salt.
 • Högprioriterade gator och vägar plogas efter avslutat snöfall. Minsta snödjup för uppfyllt startkriterier är fem cm. Vid blötsnö och risk för frysning kan startkriterier vara uppfyllda vid lägre snödjup.
 • Villagatorna påbörjas när de prioriterade vägarna är plogade, därefter plogas parkeringar.
 • Ytor inom kommunala fastigheter har samma prioritering som gång- och cykelbanors huvudnät.

Det är medarbetare från produktionsavdelningen som bedömer när startkriterierna är uppfyllda och då beställer arbetet från så väl interna som externa aktörer.

Plogning

 • Plogning av huvudgång- och cykelnätet, genomfartsvägar till Trafikverkets vägnät och högprioriterade gator ska komma igång inom 1,5 timme efter beställning och vara utfört (en omgång) senast 8 timmar efter beställning.
 • Övriga gator, parkeringar, trottoarer och gång- och cykelvägar ska vara plogade inom 11 timmar efter beställning.
 • Fastighetsägare ansvarar för snöröjning av trottoaren utanför sin fastighet.

Grusning, sandning och saltning

Vi strävar efter att använda så lite salt som möjligt och saltar därför endast genomfartervägar till Trafikverkets nät.

 • När det finns en risk för halka som förväntas vara mer än 24 timmar halkbekämpas gator, vägar, trottoarer och gång- och cykelvägar enligt samma prioritering som snöröjning.
 • Målsättningen är att halkbekämpning inom kommunens fastigheter görs vid all halka.
 • Produktionsavdelningen gör bedömningen och beställer halkbekämpningen vid halka.
 • Gator och vägar sandas. Gång- och cykelnätet samt trottoarer grusas.

Sand till gångbanor och trottoarer inom privat fastighet kan hämtas kostnadsfritt, på Drivågatan 17, se figur 1. Max 30 liter/gång.

Tips som underlättar snöröjningen

 • Respektera de parkeringsrestriktioner som finns
 • Skotta inte ut snö på gång- och körbanor
 • Lämna företräde till arbetsfordon i snöröjningen
 • Om det är möjligt, försök parkera på en parkering när du vet att det ska snöa. När vi plogar går det inte undvika att det blir en vall jämte din bil på gatan.
 • Bor du i lägenhet hör med fastighetsägaren om det finns parkeringsplats att hyra så slipper du bli inplogad.
 • Du som har hus, vänta med att skotta din uppfart tills vi plogat klart din gata. Skottar du innan vi kört förbi kommer snön i plogen delvis att åka in i din skottade uppfart, då där inte längre finns ett motstånd.
Till toppen