Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Grävtillstånd

Om du ska gräva eller borra i kommunal mark ska du söka tillstånd hos tekniska förvaltningen. Vi har vissa anvisningar för återställning av asfaltsbeläggningar som ska följas, mer om dessa nedan.

Grävning

Anvisningar för grävning och återställning

Före uppschaktning i kommunal mark ska tekniska förvaltningen kontaktas. Återfyllning av schakt ska ske på sådant sätt att det blir som ursprunglig uppbyggnad av vägbanan. Även packning ska utföras. De översta 15 cm ska bestå av nytt bärlager som sedan täcks med 2-3 cm krossgrus. Om återfyllning inte blir godkänd av tekniska förvaltningen, kommer vi att debitera de extra kostnader som detta medför.

Då otjänliga massor påträffas ska dessa bortforslas på be­kostnad av beställaren av schaktningsarbetet. Detta gäller även överskottsmassor.

Uppschaktade massor får ej läggas närmare markytan än 15 cm. Resterande återfyllnad ska bestå av nytt bärlager, som täcks med 2-3 cm krossgrus. Massorna ska vid återfyll­ning packas ordentligt.

Vid schakt i cykelväg eller gångbana krävs återställning i full bredd, det vill säga hela bredden på asfalten läggs om. 

Innan grävning ska ledningsägare informera de parter som påverkas av arbetet, däribland boende och näringsidkare.

Under ett grävarbete lägger tekniska förvaltningen stor vikt vid att eventuella träd och dess rötter skyddas. Under trädens krona samt minst 2 meter utanför trädets ytterkant (trädets skyddszon) får ingen grävning, körning med fordon, upplägg av massor eller uppställning av bodar eller arbetsmaskiner ske. Vid grävning i nära anslutning till trädens skyddszon ska alltid kontakt tas med produktionsavdelningen för gemensam syn av platsen. Eventuella skador på träd eller dess rötter kommer belasta sökande och den fakturerade kostnaden bestäms utifrån vad ett nytt träd av samma storlek skulle kosta samt etableringskostnad.

Prislista för återställning

Den aktuella prislistan för återställning hittar du under relaterad information till höger här på sidan.

Återställningsarbeten, som inte är upptagna i prislistan, debiteras efter självkostnad +15 procent administrationstillägg.     

Ansökan

E-tjänst

Under relaterad information hittar du en länk till vår e-tjänst för ansökan av grävtillstånd. För att identifiera dig behöver du logga in med din e-legitimation. Genom att använda e-tjänsten skapas en personlig sida för dig där du enkelt får en överblick över dina grävtillstånd.

Om vi har några frågor om grävningen alternativt när ditt grävtillstånd godkännes får du ett mail till e-mailen du uppgav vid ansökan.

Observera att inga arbeten får påbörjas förrän din grävansökan är godkänd och att handläggningstiden är 10 dagar.

Notera också att det i de flesta fall förutom ett grävtillstånd också krävs en trafikanordningsplan, mer om detta under fliken trafikanordningsplan.

Via blankett

Vill du inte använda e-tjänsten kan du istället skriva ut och fylla i en blankett. Till din ansökan bifogar du en skiss/karta som tydligt visar planerad schakt. Skicka därefter båda dessa dokument till tekniska@almhult.se

Observera att inga arbeten får påbörjas förrän din grävansökan är godkänd och att handläggningstiden är 10 dagar.

Notera också att det i de flesta fall förutom ett grävtillstånd också krävs en trafikanordningsplan, mer om detta under fliken trafikanordningsplan.

U

Till toppen