Södra Möckeln etapp 1

Kommunen vill utveckla Älmhults närhet till sjön Möckeln, då området har stor potential att bli ett centralt och välbesökt friluftsområde med stigar och upplevelser.

Projektets syfte

Det övergripande syftet är att öka antalet ekosystemtjänster genom att bevara och utveckla natur, friluftsliv och kultur. Vi vill skapa ett större sammanhängande friluftsområde som blir en länk mellan centrum och sjön Möckeln.

Utvecklingen av området ska leda till

  • Ökad biologisk mångfald och bevarande av befintligt kulturlandskap
  • Ökad kunskap och intresse om samspelet i naturen samtidigt som människor som rör sig i området får olika former av upplevelser.
  • En fortsatt attraktiv bostadsort och destinationsmål med plats för både stadsliv och natur.
  • Uppmuntra till fysisk aktivitet som i förlängningen bidrar till en stärkt folkhälsa för kommuninvånarna.

Vad gör vi?

Vi binder ihop områdena kring sjön Möckeln genom att utveckla rekreationsområden. Genom att skapa naturliga flöden som gör att områdena länkas ihop till ett sammanhängande friluftsområde. Områdena ska få en närhet till både sjön och varandra.

Arbetet delas in i fem etapper

Uppritat område på en karta som visar de fem etapperna

Här kan du se de fem områdena uppritade på en karta

1. Sjönära området

I det Sjönära området kan närheten till sjön ökas genom exempelvis broar, bryggor eller spänger.

Inget arbete är påbörjat i området än.

2. Ängarna

I Ängarna, det centrala området, kan möjligheten att röra sig över ängar och betesmarker ökas genom exempelvis fler stigar och spänger.

Här kommer under 2022/2023 anläggas stigar och broar. Arbetet med att tillverka skyltar pågår också.

3. Gröna ryggraden

Gröna ryggraden är åsen från Ängarna till IKEA museum. Åsen består av olika naturtyper och skulle kunna skapa ett naturligt stråk och länk in i området och till sjön Möckeln, med en entré i närheten av STENA/IKEA. Denna del kan också utvecklas genom att anlägga fler stigar för att röra sig på ryggraden samt till väster om ryggraden

Här kommer under 2022/2023 anläggas mindre och större stigar med stenmjöl. Arbetet med att tillverka skyltar pågår också.

En mindre slinga kommer att märkas ut med stolpar. Slingan går mellan Bökhults badplats till Majtorpsvägen.

4. Näset

I området Näset finns också möjligheter att öppna upp och skapa tydligare koppling till resten av området.

Inget arbete är påbörjat i området än.

5. Länk till naturreservat

I nordväst ligger naturreservatet Hökhult, som idag saknar koppling till resten av området. Här finns möjligheter att bättre länka ihop naturreservatet med Södra Möckeln området.

Inget arbete är påbörjat i området än.

Tidsplan

Arbete med stigar i delområdena Ängarna och Gröna ryggraden pågår under 2022- 2023.

Vit markduk utlagd genom skogen. På en bit har man börjat lägga grus för att bilda en stig i ett nytt område.

Såhär kan det se ut när en ny stig anläggs.

En bro i skogen med två barn på

Broar sätts på plats där det behövs.

Konstnärlig utredning

Under 2019-2020 gjordes en konstnärlig utredning i området .

Caroline Mårtensson har tagit fram en konstnärlig utredning av området Södra Möckeln. Utredningen utgör en del av ett konstprojekt som genomförs på uppdrag av Älmhults kommun och Statens Konstråd, inom ramen för Konstrådets regeringsuppdrag Kunskapsnav offentlig konst.

Syftet med utredningen var att prova en konstnärlig arbetsmetod för att få fram ny eller gömd kunskap om området. Detta baserad på berättande och dialog, estetisk och ekologisk hållbarhet samt ortens kulturarv. Inriktningen för den konstnärliga utredningen var att se Möckeln som en livsmiljö för många arter och att se till arters egenvärde.

Utredningen följer två spår:

  1. Mänsklig påverkan över tid, med start vid sjösänkningen av Möckeln i slutet av 1850-talet, i samband med jordbrukets skiftesreformer.
  2. Värden kopplade till platsen, däribland värden som vi kanske inte förstod eller kände till förrän de inte längre fanns kvar.

Mer information om de två temporära konstverken

Konstprojektet är ett pilotprojekt där Älmhults kommun samverkar med konstnärer som en del av utvecklingsprojektet Södra Möckeln.

Med projektet vill kommunen undersöka hur man kan arbeta med konstnärlig kunskap i den fysiska planeringsprocessen för att stärka kommunens livs- och boendemiljöer. Ett annat syfte är att undersöka hur konstnärlig metod kan användas för att upptäcka och ta tillvara på hitintills osynliga värden. Projektet sker inom ramen för det nationella regeringsuppdraget ”Kunskapsnav offentlig konst” och är ett samarbete mellan Älmhults kommun och Statens konstråd.

Jonas Liveröd har haft fria händer att välja plats för sin skiss längs skogen och stränderna som omgärdar den natursköna Möckeln. Han valde en ås, först kanske osedd, men för den som stannade till fanns det mycket energi att hämta. Liveröd såg energifältet genom det stora trädet, till hälften levande och till hälften dött, och det blev hans startpunkt. Utifrån åsen och trädet har han byggt sin storskaliga skiss, där rytmen pumpar ut från trädet. I färgerna neonrosa och turkos accentueras platsens puls genom ett bälte av virke och ett hopkok av bearbetade möbler av olika träslag. För den som ser skulpturen som en slump och hastigt ihopsatt är det lyckat. För att nå det expressiva uttrycket och skapa känslor i skogsdungen krävs Liveröds kunskaper av att både bygga och rytmiskt komponera.

Där Jonas Liveröd börjar avslutar Caroline Mårtensson ett långt arbete kring Södra Möckeln. Under närmre ett års tid har hon undersökt området noggrant och långsamt i den konstnärliga utredningen Almdungen vid den stora sjön. Med god hjälp av sakkunniga inom biologisk mångfald och boende med specifika kunskaper om det unika i området har hon kunnat formulera de värden som platsen har. Värden som finns idag är sköra, allra helst under en exploatering är de hotade. Tystnad. Artrikedom. Fladdermöss. Av det som finns, vad vill framtiden ta ha hand om och ha kvar?

Avslutet för Mårtenssons utredning är det tillfälliga konstverket Fältnoteringar, stjärnsikt. Det berättar om det som sker i naturen, ting som vi inte alltid uppfattar, som värmen från dagens sol i stenröset eller små fåglar som lyfter i skymningen. Med lågmäld ton framkallar detta konstverk de sinnen som människan har men ibland förnekar eller bortser ifrån. Liksom en ibland glömmer bort att lyssna till tystnaden. Fältnoteringar, stjärnsikt påkallar förmågan till ekologisk läskunnighet. Den kunskap som vi bär på eller kan ta till oss kring språk i naturen hittas vid fem punkter runt Möckeln. De är markerade med vita band i textil helt aparta knutna runt trädstammar och är konstnärens presenter till publiken. Nere i marken ligger fältnoteringar infällda under glas som ger en bild av mulm eller av vad som händer på platsen om natten. När människan sover är sjön vaken.

Det publikspecifika förenar konstnärerna som har provat helt olika metoder. Det är konst av två oerhört intressanta konstnärer som är skapad genom publikens kunskap, vilja och platsen självt.

Om konsten – Caroline Mårtensson

Almdungen vid den stora sjön – en konstnärlig utredning av Södra Möckeln Caroline Mårtenssons utredning innehåller två spår, det ena följer mänsklig påverkan över tid, med start vid sjösänkningen av Möckeln i slutet av 1850 talet, medan det andra spåret lyfter sköra värden kopplade till platsen. Utredningen presenteras som en kartmapp, ett fysiskt objekt på Älmhults bibliotek 3 juni-31 augusti. Caroline Mårtenssons konstnärliga utredning får sitt avslut i ett tillfälligt konstverk med titeln Fältnoteringar, stjärnsikt.

Om konsten – Jonas Liveröd, Allemansmonumentet

Jonas Liveröd experimenterar direkt på platsen, med andra ord en skiss i skala 1:1, speciellt för området Södra Möckeln. Jonas Liveröd vill skapa en skiss som är både komplex, vild och utmanande men samtidigt kan användas som en välkomnande och generös plats. Skissen är en hyllning till det gemensamma.

Sjö, träd och stenar. Sjön Möckeln

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?